Namn­byte och ny val­sats­ning för Le Pen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Hon för­lo­ra­de valet men vann ett hi­sto­riskt stort stöd. För na­tio­na­lis­ten Ma­ri­ne Le Pen och hen­nes Na­tio­nel­la fron­ten vän­tar nu en smärt­sam rann­sa­kan – och sten­hårt fo­kus på näs­ta må­nads par­la­mentsval.

–Frans­män­nen har valt en re­pu­bli­kansk och pat­ri­o­tisk al­li­ans som lan­dets hu­vud­sak­li­ga op­po­si­tion gente­mot den nya pre­si­den­ten, slog en sam­lad men le­en­de Le Pen fast se­dan hon er­känt sig be­seg­rad.

– Na­tio­nel­la fron­ten … mås­te gå ige­nom en djup för­ny­el­se.

Sön­da­gens pre­si­dent­val var bå­de en för­lust och en vinst för den 48-åri­ga ad­vo­ka­ten: Hon be­seg­ra­des av mit­ten­po­li­ti­kern Em­ma­nu­el Macron, men när­ma­re 11 mil­jo­ner väl­ja­re ställ­de sig ak­tivt bakom hen­nes EU- och in­vand­rings­kri­tis­ka, kon­ser­va­ti­va bud­skap.

Den sto­ra frå­gan för Na­tio­nel­la fron­ten är hur man om­vand­lar stö­det till man­dat vid näs­ta må­nads par­la­mentsval. Hur kan den ils­ka och fru­stra­tion och det po­li­ti­ker­förakt som gav Ma­ri­ne Le Pen 34 pro­cent av rösterna om­vand­las till segrar för lo­ka­la kan­di­da­ter till na­tional­för­sam­ling­en?

I dag har par­ti­et ba­ra 2 av de 577 plat­ser­na. Det är väl känt att man sat­sar på att få uppe­mot 40–50 – även om be­dö­ma­re an­ser det va­ra osan­no­likt.

I den ”om­start” Le Pen ta­la­de om på val­nat­ten in­går ett möj­ligt namn­byte för Na­tio­nel­la fron­ten, nå­got som dis­ku­te­ra­des re­dan un­der val­rö­rel­sen, skri­ver tid­ning­en Po­li­ti­co. En ut­vär­de­ring av kam­pan­jen, in­klu­si­ve Ma­ri­ne Le Pens kri­ti­se­ra­de in­sats i slut­de­bat­ten, mås­te ock­så ske. Stats­ve­ta­ren Benedic­te Ber­ner, som un­der­vi­sar på an­sed­da In­sti­tut d’etu­des Po­li­ti­ques de Pa­ris och är ord­fö­ran­de i Ci­vil Rights De­fen­ders, spår att en re­jäl ut­rens­ning kom­mer att ske.

– Vis­sa hu­vu­den kom­mer nog att fal­la, kon­sta­te­rar hon. (TT)

FO­TO: MICHEL SPINGLER/AP

Ma­ri­ne Le Pen för­lo­ra­de pre­si­dent­va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.