Ett ovan­ligt hett mö­te om Arktis

Stor­mak­ter på kol­li­sions­kurs om den smäl­tan­de po­len

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ark­tis­ka rå­det har ham­nat i het­luf­ten. Isar­na runt Nord­po­len smäl­ter och rå­dets tung­vik­ta­re är på geo­po­li­tisk kol­li­sions­kurs.

Myc­ket pe­kar sam­ti­digt mot en fort­satt ex­plo­a­te­ring i om­rå­det, från så­väl ame­ri­kansk som rysk si­da.

En färsk och alar­me­ran­de forsk­nings­rap­port vi­sar att det re­dan in­om 20 år kan bli is­fria som­rar i Nor­ra isha­vet. Det­ta öpp­nar för att ark­tis­ka kust­sta­ter flyt­tar fram si­na po­si­tio­ner när det gäl­ler ex­plo­a­te­ring av ol­ja och gas och nya stra­te­giskt vik­ti­ga far­le­der.

Det lå­ga ol­je­pri­set brom­sar, men den un­der­lig­gan­de driv­kraf­ten är stark. Det hand­lar om att kart­läg­ga och få kon­troll över na­tur­re­sur­ser. En tred­je­del av värl­dens to­ta­la re­ser­ver av na­tur­gas och 13 pro­cent av värl­dens ol­je­re­ser­ver an­tas fin­nas i Arktis.

–Rent ju­ri­diskt är det­ta ing­et vi kan stop­pa när det sker på de­ras ter­ri­to­ri­um. Var­je land har rätt att ex­plo­a­te­ra si­na na­tur­re­sur­ser, sä­ger Andrés Ja­to, Sve­ri­ges am­bas­sa­dör i Ark­tis­ka rå­det in­för veckans mi­nis­ter­mö­te.

– Men vår po­si­tion är att vi helst ser att ol­ja och gas stan­nar i mar­ken och om det än­då sker ska ex­plo­a­te­ring­en va­ra åter­håll­sam och det ska ske med störs­ta möj­li­ga för­sik­tig­het, tilläg­ger han.

Sve­ri­ges ta­lan på mö­tet – som hålls i Fair­banks, Alas­ka – kom­mer att fö­ras av ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S).

Från USA kom­mer kol­le­gan Rex Til­ler­son, in­till ny­li­gen chef för den ame­ri­kans­ka ol­je­jät­ten Ex­x­on med en drygt 20-årig histo­rik av verk­sam­het i Ryss­land. Rys­sar­na skic­kar för sin del ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov, en di­plo­ma­tisk ve­te­ran som se­dan 2004 va­rit pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tins främs­ta ut­ri­kes­po­li­tis­ka fö­re­trä­da­re.

Lav­rov och Til­ler­son be­fin­ner sig på kol­li­sions­kurs på fle­ra håll i värl­den.

– Det geo­po­li­tis­ka kli­ma­tet har sla­git om till det säm­re, sä­ger Niklas Gran­holm, forsk­nings­le­da­re på Total­för­sva­rets forsk­nings­in­sti­tut (FOI).

Han pe­kar sär­skilt på Ryss­lands an­nek­te­ring av Krim och stri­der­na i öst­ra Ukrai­na, som han tyc­ker vi­sar att Moskva in­te läng­re föl­jer in­gång­na sä­ker­hets­po­li­tis­ka upp­gö­rel­ser. Det­ta kryd­das av USA:S signaler om hår­da­re tag gente­mot Nord­ko­rea och Sy­ri­en.

I Ark­tis­ka rå­det bru­kar Moskva och Washing­ton för­sö­ka grä­va ned strids­yx­an. Till sa­ken hör att bå­de Pu­tin och USA:S pre­si­dent Do­nald Trump vill se mer ol­je- och gasut­vin­ning ut­an vä­sent­li­ga be­gräns­ning­ar av kli­mat­hän­syn. Dess­utom är rå­det in­te ett fo­rum för mi­li­tä­ra frå­gor.

– Man strä­var ef­ter att hål­la ne­re kon­fron­ta­tio­nen, men det är in­te sä­kert att det lyc­kas den här gång­en, var­nar Gran­holm.

Bland and­ra med­lems­län­der finns det hopp om att mö­tet ska av­slu­tas med en de­kla­ra­tion med nya mål för ut­släpp av sot och me­tang­as. De­kla­ra­tio­nen vän­tas även ha skriv­ning­ar om ut­hål­li­ga sam­häl­len och kli­ma­tet, även om Trumps re­ge­ring an­tas se till att al­la re­fe­ren­ser till Pa­ris­av­ta­let, som träd­de i kraft i hös­tas, stryks.

Jo­a­kim Gok­sör/tt

FO­TO: BETH IPSEN/AP/ARKIV

Smäl­ter. En alar­me­ran­de rap­port om smäl­tan­de isar har kom­mit in­för Ark­tis­ka rå­dets mi­nis­ter­mö­te i Fair­banks, Alas­ka.

FO­TO: AN­DERS WIKLUND/TT/ARKIV FO­TO: JACQUELYN MAR­TIN/APP/ARKIV

USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son fö­re­trä­der USA på Ark­tis­ka rå­dets mö­te.

Ryss­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov är en av de po­li­tis­ka tung­vik­tar­na på Ark­tis­ka rå­dets mi­nis­ter­mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.