Skan­dald­rab­bat Syd­ko­rea går till pre­si­dent­val

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter må­na­der av po­li­tisk tur­bu­lens gör sig Syd­ko­rea re­do för pre­si­dent­val. För väl­jar­na är plån­boks­frå­gor vik­ti­gast me­dan om­värl­den in­tres­se­rar sig för re­la­tio­ner­na med USA och Nord­ko­rea.

En fi­ent­ligt in­ställd gran­ne med kärn­va­pen. Osä­ker­het kring en vik­tig al­li­e­rad där en ny pre­si­dent med oklar agen­da har ta­git över. Lång­sam till­växt och ökan­de ar­bets­lös­het. För seg­ra­ren i dagens pre­si­dent­val rå­der ing­en brist på brän­nan­de frå­gor.

Syd­ko­rea har må­na­der av po­li­tisk oro bakom sig. I takt med att en kor­rup­tions­skan­dal nys­ta­des upp gick mil­jon­tals män­ni­skor ut och kräv­de pre­si­den­tens av­gång. Park Geun-hye sit­ter nu­me­ra fri­hets­be­rö­vad i vän­tan på rät­te­gång.

Och även om fol­kets krav på för­änd­ring till­go­do­ses i valet av pre­si­dent kom­mer den nya le­da­ren att be­hö­va brot­tas med sam­ma frå­gor som bi­drog till miss­nö­jet med Parks re­ge­ring. För de syd­ko­re­ans­ka väl­jar­na är eko­no­mi den vik­ti­gas­te val­frå­gan me­dan om­värl­den sna­ra­re hål­ler ett öga på ut­veck­ling­en i re­la­tio­ner­na med Nord­ko­rea.

Moon Jae-in, som vän­tas bli lan­dets nye pre­si­dent, sä­ger sig in­te vil­ja ha någ­ra när­ma­re band med Pyon­gy­ang ut­an be­to­nar sna­ra­re vik­ten av en god re­la­tion med Washing­ton. Och trots ett allt mer hög­ljutt Nord­ko­rea har den syd­ko­re­ans­ka val­kam­pan­jen kom­mit att kret­sa myc­ket kring hur kan­di­da­ter­na för­hål­ler sig till just Do­nald Trump.

USA:S re­ge­ring ska bland an­nat se över ett fri­han­dels­av­tal mel­lan län­der­na och Trump har fö­re­sla­git att Syd­ko­rea ska be­ta­la för det ro­bot­för­svars­sy­stem som USA flyt­tat till lan­det, vil­ket går emot ti­di­ga­re över­ens­kom­mel­ser.

Trump har ock­så sagt att det vo­re ”en ära” att träf­fa Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jong-un. So­fia Eriks­son/tt

FO­TO: AHN YOUNG-JOON/AP

För­tids­röst­ning i det syd­ko­re­ans­ka pre­si­dent­va­let. Moon Jae­in vän­tas kam­ma hem se­gern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.