Dräkt­pro­blem i rymden

Dagens rymd­dräk­ter hål­ler in­te måt­tet för en mars­re­sa – men hur ska de nya se ut?

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ett ovän­tat pro­blem har dykt upp in­för den pla­ne­ra­de fär­den till Mars. För vad ska ast­ro­nau­ter­na ha på sig?

Trots att den ame­ri­kans­ka rymd­sty­rel­sen Na­sa spen­de­rat mil­jon­tals dol­lar har den in­te lyc­kats klu­ra ut hur de nya rymd­dräk­ter­na ska se ut.

Det kans­ke kan tyc­kas märk­ligt, men de dräk­ter som dagens ast­ro­nau­ter an­vän­der till­ver­ka­des för över 40 år se­dan, till rymd­fär­je­pro­gram­met.

Vis­ser­li­gen har de ut­rus­tats med ny teknik och nya skydd, men nu har lap­pan­det och la­gan­det nått vägs än­de. Dräk­ter­na är för gam­la, helt en­kelt. På sisto­ne har dess­utom en rad in­ci­den­ter in­träf­fat. Ex­em­pel­vis bör­ja­de den ita­li­ens­ke ast­ro­nau­ten Luca Par­mi­ta­nos hjälm plöts­ligt att fyl­las med vat­ten – mitt un­der en rymd­pro­me­nad. Par­mi­ta­no lyc­ka­des ta sig till­ba­ka till rymd­sta­tio­nen, men choc­ka­des.

– Det var den läs­ki­gas­te in­ci­den­ten hit­tills, när Luca näs­tan drunknade. Vat­ten sam­la­des i an­sik­tet och han kun­de in­te gö­ra nå­got åt det. Du kom­mer in­te åt med fing­rar­na och du kan in­te ska­ka av dig det, sä­ger Chris­ter Fug­lesang som ge­nom­för­de fem rymd­pro­me­na­der un­der si­na två rymd­fär­der.

Det störs­ta pro­ble­met med dagens dräkt, sä­ger han, är att den är bå­de klum­pig och varm.

– Den mås­te ju iso­le­ra mot ky­lan. I skug­gan kan det snabbt bli mi­nus ett­hund­ra gra­der. Men för att krop­pen in­te ska bli för varm har man ett un­der­ställ med slang­ar där det rin­ner kyl­vat­ten. Mest ut­satt är hän­der och fing­rar, men det har man löst med els­ling­or i hands­kar­na, sä­ger Fug­lesang som fö­re­drar att ti­tu­le­ras ”rymd­fa­ra­re”, sna­ra­re än ast­ro­naut el­ler kos­mo­naut.

Att sät­ta på sig dräk­ten är ett kapitel för sig. För­be­re­del­ser­na tar ”minst en dag”, me­dan att dra på sig själ­va dräk­ten ”ba­ra” tar nå­gon tim­me.

– Det är inga enk­la gre­jor. En dräkt är i prak­ti­ken en en­mans­rymd­far­kost som ska in­ne­hål­la allt för att hål­la en män­ni­ska vid liv i fle­ra tim­mar. Du mås­te ha sy­re och till­gång till vat­ten sam­ti­digt som kol­di­ox­i­den mås­te trans­por­te­ras bort. Du be­hö­ver ock­så kun­na kom­mu­ni­ce­ra, sä­ger Chris­ter Fug­lesang.

Och så var det där med att gå på to­a­let­ten. Hit­tills har man löst det med en ”max­i­mum ab­sor­ben­cy gar­ment”, det vill sä­ga en vux­en­blö­ja.

– Så­da­na har al­la, även om jag själv ald­rig be­höv­de an­vän­da den, sä­ger Chris­ter Fug­lesang.

I fram­ti­den vill dock Na­sa att ast­ro­nau­ter­na ska kun­na va­ra ut­an­för mo­der­skep­pet be­tyd­ligt läng­re än de åt­ta tim­mar som dagens dräk­ter är gjor­da för. För­ra året lan­se­ra­de där­för Na­sa ”Poop chal­lenge” där oli­ka upp­fin­na­re fick kom­ma med för­slag för hur ”två­an-pro­ble­met” ska kun­na lö­sas. Ing­et är klart, men ett av för­sla­gen är en sorts luftsluss i skre­vet ur vil­ken ex­kre­men­ter­na kan forslas ut.

Tid­pla­nen för den förs­ta be­man­na­de rymd­fär­den till Mars är in­te spi­kad, men re­dan näs­ta år skjuts en far­kost upp som ska run­da må­nen och ba­ra tre år se­na­re ska den va­ra be­man­nad, är tan­ken.

– Till den fär­den be­hö­ver man an­tag­li­gen en helt ny dräkt, sä­ger Chris­ter Fug­lesang.

Na­sa har re­dan lagt mil­jon­tals dol­lar på att ta fram näs­ta ge­ne­ra­tions rymd­dräk­ter.

Jo­han Nils­son/tt

FAK­TA: RYMD­STY­REL­SEN (TT) FO­TO: AP

Åld­ran­de kläd­sel. Tan­ken med rymd­dräk­ter­na var att de ba­ra skul­le an­vän­das i 15 år. I stäl­let har de va­rit i bruk i över 40 år. Bil­den vi­sar Chris­ter Fug­lesang un­der en av pro­me­na­der­na vid den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen ISS (In­ter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion) i de­cem­ber 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.