DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För tio år se­dan, 2007, or­sa­ka­de den spans­ka konst­nä­ren stor upp­stån­del­se med sitt per­for­man­ce­verk ”Pee­ing in pub­lic and pri­va­te spa­ces” på konst­fes­ti­va­len Ma­de in Umeå. Skatte­me­del fi­nan­si­e­ra­de fes­ti­va­len och det väck­te upp­rörd­het hos bå­de kom­mu­nal­råd och in­sän­dar­skri­ben­ter. ”Hon kis­sar på gol­vet – för 10 000 kro­nor” bras­ka­de till ex­em­pel Ex­pres­sen på med. * För 35 år se­dan, 1982, fick tung­vikts­box­a­ren Inge­mar

änt­li­gen den sil­ver­me­dalj som han vann vid OS i Helsing­fors 1952. Den gång­en blev han dis­kva­li­fi­ce­rad för pas­si­vi­tet i mat­chen mot ame­ri­ka­nen och fick me­dal­jen kon­fis­ke­rad. Nu häv­des be­slu­tet ef­tersom det vi­sa­de sig sak­na stöd i de olym­pis­ka stad­gar­na. ”In­go” själv me­na­de he­la ti­den att han ha­de box­ats för­stån­digt, och helt en­kelt bac­kat un­dan i vän­tan på lä­ge, och att det var fel att dis­ka ho­nom. Ef­ter 30 år fick han allt­så upp­rät­tel­se, i form av en Os-me­dalj.

64,85

...ki­lo väg­de häl­le­flund­ran som drogs upp ut­an­för Smögen för 15 år se­dan, 2002. Re­kord­fis­ken var 1,76 me­ter lång, en­dast fy­ra cen­ti­me­ter kor­ta­re än sin ba­ne­man, fri­tids­fis­ka­ren Stig-gö­ran Holm­berg,

1,80 lång. Ev. upp­vakt­ning un­dan­be­des.

Slö­inge

Jo­hans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.