Kom­pis­gäng tar över Drott

HANDBOLL: TROTJÄNARE SKA LYF­TA EX-MÄS­TAR­NA FRÅN BOT­TEN

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - CARL FRED­RIK JO­HANS­SON 010-471 51 31 cfj@hn.se JAN-OWE WIKSTRÖM 010-471 51 61 jow@hn.se

De har li­dit och vån­dats från si­dan när de­ras gam­la Drott har ra­sat nedåt i se­ri­e­sy­ste­met. Nu tar ti­di­ga­re spe­lar­pro­fi­ler­na Jesper Adolfs­son, Mi­chael Matts­son och Per-erik Pet­ters­son sa­ken i eg­na hän­der och åter­vän­der – som trä­na­re.

Till­sam­mans med kom­pi­sen och sjuk­gym­nas­ten Mar­kus Bart­holds­son bil­dar tri­on Halm­stad­klub­bens nya tränar­kvar­tett in­för herr­la­gets om­start i di­vi­sion 1 i höst.

Men räk­na in­te med en li­ka snabb klätt­ring till­ba­ka upp­åt i se­ri­er­na.

– Jag är helt över­ty­gad om att Drott kom­mer att kom­ma till­baks till högs­ta se­ri­en. Men jag tror in­te på att det går att kö­ra nå­gon quick­fix ut­an det kom­mer att få ta någ­ra år. Eko­no­min och or­ga­ni­sa­tio­nen runt om­kring ska ock­så hänga med. Det är en kul­tur som ska åter­upp­byg­gas för att man ska kom­ma dit och det tar tid, sä­ger Mi­chael Matts­son.

Näs­tan sex vec­kor har gått se­dan HK Drott ram­la­de ur Allsvenskan.

Be­ske­det på mån­da­gen att trä­nar­frå­gan är löst ut­gör en hörn­sten i ar­be­tet med att, ef­ter två år av fritt fall, gö­ra den for­na stor­klub­ben till ett vin­nan­de lag igen.

– Vi är jät­te­nöj­da och gla­da över att gam­la spe­la­re med sto­ra Drott­hjär­tan åter­vän­der och vill vän­da sku­tan. Och ge­nom ett delat le­dar­skap får vi en bred kom­pe­tens på många om­rå­den från det rent hand­bolls­mäs­si­ga till det men­ta­la och fy­sis­ka, sä­ger ord­fö­ran­den Ro­ger Woh­lin.

DE NYA TRÄNAR­KVAR­TET­TEN tac­ka­de ja så sent som på mån­dags­mor­go­nen. Där­för är den in­ter­na ar­bets­för­del­ning­en än­nu nå­got oklar för­u­tom att Mar­kus Bart­holds­son, som kom med idén om sam­ar­be­tet, ska skö­ta fys­trä­ning­en.

– Det vik­ti­gas­te är att hjäl­pa Drott. Al­la vi fy­ra har en histo­rik i Drott, har fått myc­ket av Drott och vill ge till­ba­ka nu, sä­ger han. Fy­ra trä­na­re – det är in­te risk att det blir för många koc­kar...?

– Vi kän­ner ju varand­ra bra så vi hop­pas att det ska va­ra för­de­lar så klart och att vi sä­ger och tyc­ker sam­ma sak, fast må­lar med oli­ka pens­lar, sva­rar Per-erik Pet­ters­son.

EN AN­NAN AN­LED­NING till det de­la­de le­dar­ska­pet är att al­la fy­ra har ci­vi­la hel­tids­jobb till var­dags.

– Klub­ben har in­te råd att ge någ­ra lö­ner di­rekt hel­ler ut­an vi får så klart pri­o­ri­te­ra pri­va­ta ar­be­ten och fa­milj, in­fli­kar Jesper Adolfs­son.

Bå­de Matts­son och Adolfs­son var lag­kap­te­ner i Drott in­nan de slu­ta­de ef­ter ska­d­e­pro­blem 2013 re­spek­ti­ve 2016. Pet­ters­son, som läm­na­de re­dan 2010, är den en­de som har ti­di­ga­re trä­na­rer­fa­ren­het från två sä­song­er i HK Var­berg.

Bart­holds­son åter­vän­de en kort sväng re­dan i vå­ras i Tho­mas Si­verts­sons och Da­vid Löf­grens stab.

Frå­gan om öv­ri­ga tre kan tän­ka sig att även bör­ja spe­la igen möts med ett uni­sont nej.

– Det är nog in­te ak­tu­ellt för nå­gon av oss ut­an vi hop­pas kun­na bi­dra på an­nat sätt, sä­ger Jesper Adolfs­son.

VIL­KEN TRUPP DE får att job­ba med åter­står att se. Hit­tills har det en­bart hand­lat om mi­nus­pos­ter och en ny för­yng­ring är att vän­ta.

– Det har nog va­rit gans­ka myc­ket så att spe­lar­na har vän­tat på att få hö­ra vem el­ler vil­ka som kom­mer att bli trä­na­re. Så för­hopp­nings­vis kom­mer många bi­tar att fal­la på plats nu, sä­ger Mi­chael Matts­son. Hur kom­mer sup­port­rar­na att mär­ka att ni tar över Drott?

– För­hopp­nings kan vi få li­te gläd­je till­ba­ka, sva­rar Jesper Adolfs­son. En här­lig ge­men­skap och ha kul till­sam­mans, det tror jag är förs­ta prio.

Bild: RO­GER LARS­SON

PÅ VÄG TILL­BA­KA? Från väns­ter Mi­chael Matts­son, Jesper Adolfs­son, Mar­kus Bart­holds­son och Per-erik Pet­ters­son är nya trä­na­re för Drotts her­rar ef­ter de­gra­de­ring­en till di­vi­sion 1. Tre av dem har spe­lat i la­get ti­di­ga­re me­dan Bart­holds­son fun­nits med i le­darsta­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.