Lågt tryck ef­ter Os-bil­jet­ter

Hallands Nyheter - - Sporten -

OLYMPISKT: Bil­jett­för­sälj­ning­en in­för vin­ter-os i Syd­ko­rea näs­ta år går säm­re än vän­tat. Av de 600 000 bil­jet­ter som hit­tills finns till­gäng­li­ga har en­dast 162 000 sålts, upp­ger ar­ran­gö­ren. Minst är in­tres­set för att se längd­ski­dåk­ning och skid­skyt­te där mind­re än tio pro­cent av bil­jet­ter­na har gått åt. Mest ef­ter­trak­ta­de är bil­jet­ter­na till kon­ståk­ning och short track, två gre­nar där Syd­ko­rea bru­kar va­ra fram­gångs­rikt. To­talt kom­mer det att fin­nas 1,8 mil­jo­ner bil­jet­ter till vin­ter­spe­len. En opi­ni­ons­un­der­sök­ning vi­sa­de ny­li­gen att 35,6 pro­cent av syd­ko­re­a­ner­na är ”in­tres­se­ra­de” av OS – men att en­dast 9,2 pro­cent tän­ker åka till Py­e­ong­chang och se täv­ling­ar­na på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.