Mind­re trä­ning ska ge Os-guld

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

För­ra sä­song­en pres­sa­de hon krop­pen till max och snu­va­de Stina Nils­son på sprintcu­pen. Nu ska ett an­nat upp­lägg ge den nors­ka skid­stjär­nan Maiken Caspersen Fal­la Os-guld. – Det blir nog li­te mind­re trä­ning än ti­di­ga­re, sä­ger hon.

Os-sprin­ten i Py­e­ong­chang om nio må­na­der kan myc­ket väl bli en upp­gö­rel­se mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge, i form av för­ra vinterns gi­gan­ter Nils­son och Caspersen Fal­la.

Du­on faj­ta­des om se­gern i sprint­världs­cu­pen än­da in i fi­nal­hel­gen, men till slut var det nors­kan som drog det längs­ta strå­et. Caspersen Fal­la vann även guld på VM, där Stina Nils­son föll i se­mi­fi­na­len och mis­sa­de me­dalj, och får ses som den sto­ra för­hands­fa­vo­ri­ten.

MEN DET TYNGER in­te Caspersen Fal­la, som vann Os-sprin­ten 2014.

– Jag har fak­tiskt nå­got läg­re ax­lar än in­nan Sotji-os, mär­ker jag. Jag har va­rit i si­tu­a­tio­nen ti­di­ga­re och gjort det för­ut. Dess­utom är jag sä­ker på vad jag ska gö­ra, sä­ger hon.

I fjol pres­sa­de hon krop­pen så hårt hon kun­de un­der som­mar­må­na­der­na. Nu, när hon är med­ve­ten om si­na grän­ser, blir upp­läg­get an­norlun­da.

”Det känns bra att trä­na mind­re. För­hopp­nings­vis gör det var­da­gen li­te enkla­re.”

MAIKEN CASPERSEN FAL­LA

– Må­let är att få li­te mer ener­gi över och li­te mer kva­li­tet på trä­ning­en. Nu ska jag för­sö­ka lu­ta mig till­ba­ka och skör­da li­te av för­ra årets tes­ter, för att kun­na väs­sa det där lil­la ex­tra. Det känns bra att trä­na mind­re. För­hopp­nings­vis gör det var­da­gen li­te enkla­re, och gör det li­te lät­ta­re att kom­ma upp på morg­nar­na.

26-åri­ga Caspersen Fal­la kom­mer än­då in­te att lig­ga på lat­si­dan. Un­der ju­li och au­gusti räk­nar hon med att trä­na 80–90 tim­mar.

UN­DER VM I Lah­tis slog hon sig in i det nors­ka sta­fett­la­get och fick fi­ra kar­riä­rens förs­ta mäs­ter­skaps­guld på en läng­re di­stans.

För­hopp­ning­en är att kun­na kon­kur­re­ra i fler gre­nar än sprint och sprint­sta­fett.

– Ha­de jag va­rit från nå­got an­nat land ha­de jag nog tänkt mer på di­stanslop­pen än jag gör nu. Det är väl­digt svårt att ta en plats i det nors­ka la­get där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.