Ban­dyns Sm-fi­na­ler till­ba­ka till Uppsa­la

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Sm-fi­na­ler­na i bandy flyt­tar till­ba­ka till Uppsa­la och ut un­der bar him­mel på Stu­den­ter­nas IP från och med näs­ta sä­song, ef­ter fem år un­der tak i Stock­holm. ”Vi ser fram emot åter­koms­ten”, sä­ger Svens­ka ban­dy­för­bun­dets ord­fö­ran­de Stig Ber­tils­son.

Ban­dy­fi­nal och Uppsa­la var sy­no­nymt un­der 22 år, från 1991– 2012. Se­dan togs be­slu­tet att flyt­ta id­rotts­fes­ten nå­got sö­derut och dess­utom in­om­hus.

Först spe­la­des fi­na­ler­na på Fri­ends are­na i Sol­na un­der två år, och se­dan på Te­le 2 Are­na i Stock­holm 2015–2017. Men från och med 2018 och tre år fram­åt så kom­mer det åter att ske på Stu­den­ter­nas.

I av­ta­let med Uppsa­la kom­mun finns även möj­lig­het till för­läng­ning med yt­ter­li­ga­re två år.

”Vi ser fram emot åter­koms­ten till Uppsa­la med en öm­se­si­dig am­bi­tion att åter­ska­pa, för­bätt­ra och re­sul­tat­ut­veck­la fi­nal­hel­gen”, sä­ger Stig Ber­tils­son i ett press­med­de­lan­de.

PUBLIKREKORDET FÖR her­rar­nas fi­na­ler sat­tes un­der det förs­ta året i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, då 38 474 per­so­ner såg Ham­mar­by be­seg­ra Sand­vi­ken i Fri­ends Are­na.

”Vi har haft fem bra år i Stock­holm, först på Fri­ends Are­na och nu de se­nas­te tre åren på Te­le2 Are­na. Vill­ko­ren har va­rit go­da och vi har haft ett fint sam­ar­be­te med ar­ran­gö­rer­na un­der des­sa år”, sä­ger Per Se­lin, li­ga­chef på Svensk elit­ban­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.