Mys­te­ri­et kring Ke­vin han­te­ras med re­spekt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - HIL­DA BLOMBERG Kul­tur­skri­bent

Som­ma­ren 1998 ha­de jag nyss fyllt tio år och skul­le bör­ja i mel­lan­sta­di­et. Kans­ke för­kla­rar det att jag var obe­kant med det snart tju­go år gam­la Ke­vin-mor­det än­da fram tills i för­ra vec­kan, när Do­ku­ment In­i­från i SVT vi­sa­de förs­ta av­snit­tet av ”Fal­let Ke­vin”.

Fal­let, där en fy­ra­å­rig poj­ke mis­te li­vet, har bli­vit en rik­tig snackis på sista ti­den där ny kri­tik har rik­tats mot fle­ra de­lar av ut­red­ning­en. Mord­gåtor och kus­li­ga tra­ge­di­er finns det som be­kant gott om på tv, men den tre av­snitt långa se­ri­en om Ke­vin vill nå­got mer än att ba­ra fros­sa i and­ras elän­de. Där­för har Halm­stad­bör­di­ge jour­na­lis­ten Dan Jo­sefs­son och hans kol­le­gor kostat på sig över ett års ar­be­te och fått ihop tre tim­mars do­ku­men­tär om det mör­ka och märk­li­ga fal­let med Ke­vin.

Att det in­te är nå­gon van­lig tv-un­der­håll­ning märks ock­så när de två mord­miss­tänk­ta brö­der­na för förs­ta gång­en går med på att fram­trä­da med an­sik­ten och namn och ge sin bild av histo­ri­en. I dag är de i 20-års­ål­dern, när Ke­vin dog var de fem och sju år gam­la och kun­de där­för in­te dö­mas för mord i ju­ri­disk me­ning.

BÅ­DE NU OCH då har poj­kar­na haft svårt att min­nas tyd­ligt vad som hän­de den där da­gen, men de minns desto tyd­li­ga­re hur skräm­man­de det kun­de va­ra att helt en­sam­ma mö­ta po­li­ser och för­hörs­le­da­re som för­vän­ta­de sig ett tyd­ligt svar. Det kräv­des ock­så 30 för­hör för att få fram ett er­kän­nan­de, men någ­ra

Det kräv­des ock­så 30 för­hör för att få fram ett er­kän­nan­de, men någ­ra tek­nis­ka be­vis finns egent­li­gen in­te

tek­nis­ka be­vis finns egent­li­gen in­te för att just des­sa två brö­der skul­le va­ra gär­nings­män­nen.

Många, långa för­hör med små barn är en kni­vig ut­ma­ning att ge sig på, en ba­lans­gång där lögn­er, fan­ta­si­er och fals­ka min­nen lätt kan smäl­ta ihop med san­ning­en. Ut­red­ning­en kring Ke­vin, som då hyl­la­des, har i ef­ter­hand fått vis­sa kri­tis­ka blic­kar på sig och nu tycks det va­ra på väg att bubb­la över.

Jo­sefs­son själv ut­lo­var häp­nads­väc­kan­de re­sul­tat i sin do­ku­men­tär och re­dan det förs­ta, tre­van­de av­snit­tet har väckt myc­ket upp­märk­sam­het. Än är jag in­te helt över­ty­gad om poj­kar­nas oskuld, men vi får se vad de två kommande av­snit­ten tar upp.

DET MESTA I ut­red­ning­en har va­rit hem­lig­stämp­lat och dolt till och med poj­kar­nas eg­na fa­mil­jer har läm­nats i oviss­het om vad som egent­li­gen sa­des in­om för­hörs­rum­mens väg­gar. Klart är att det finns myc­ket att ifrå­ga­sät­ta kring fal­let, bå­de i etis­ka aspek­ter och i rim­lig­het.

Om vi nå­gon­sin får ve­ta sä­kert vad som egent­li­gen hän­de Ke­vin den där da­gen i au­gusti är väl tvek­samt. Det finns hel­ler ing­en ga­ran­ti att poj­kar­nas even­tu­el­la oskuld kan klar­läg­gas ge­nom den här do­ku­men­tär­se­ri­en.

Men ”Fal­let Ke­vin” är en vik­tig och in­tres­sant skild­ring av ett oer­hört kom­pli­ce­rat brotts­fall som in­ne­bar en stor tra­ge­di för så många män­ni­skor. Dan Jo­sefs­son och hans team gör ett fint jobb med att han­te­ra den­na käns­li­ga histo­ria med re­spekt för al­la in­blan­da­de.

Fot­not: Un­der mån­da­gen be­slu­ta­des det om att för­un­der­sök­ning­en om Ke­vin-fal­let ska åter­upp­tas. Det med­de­la­de åkla­gar­kam­ma­ren i Karl­stad. Läs mer på si­dan 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.