Ett helt per­fekt ut­gångs­lä­ge för Ro­bin Bengts­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JO­HAN HAMMERBY MELLO 2017 Hal­lands­pos­tens Me­lo­di­festi­val-ex­pert

Nu är det änt­li­gen dags för Eurovision Song Con­test. I kväll är det den förs­ta se­mi­fi­na­len, och den som in­le­der he­la all­tet är vår egen Ro­bin Bengts­son. Och det kun­de in­te bli myc­ket bätt­re. Han har start­num­mer ett, och det blir allt­så han som sät­ter stan­dar­den för öv­ri­ga lå­tar som kom­mer. Och det tjä­nar han på. Hans num­mer är ett av dem som stic­ker ut mest. Han in­le­der, pre­cis som i Me­lo­di­festi­va­len, bakom ku­lis­ser­na och tar sig se­dan in på scen där rull­ban­den vän­tar på ho­nom och de fy­ra dan­sar­na (som nu ock­så sjung­er).

RO­BIN HAR EN låt som, om man gil­lar den, så gil­lar man den di­rekt. Och det är vik­tigt i de här sam­man­hang­en. Som den nörd jag är har jag själv­fal­let lyss­nat och tit­tat på al­la årets lå­tar om och om igen, men för mer­par­ten av tit­tar­na blir kväl­lens se­mi­fi­nal den förs­ta gång­en man tar del av nåt av bi­dra­gen. Och jag minns hur det var i Ro­bins del­täv­ling i Mel­lon i vint­ras. Di­rekt från förs­ta se­kund vad jag hooked på I can’t go on, och det höll i sig he­la vägen. Så kom­mer det nog att va­ra för många eu­ro­pe­is­ka tit­ta­re ock­så, där nån gång strax ef­ter kloc­kan 21 i kväll. Att Ro­bin dess­utom ef­ter­träds av en skri­kig ge­or­gisk kamp­sång gör det in­te säm­re.

Så många stor­slag­na num­mer får vi hel­ler in­te se i kväll, så när som på medryc­kan­de sax­spe­la­re från Mol­da­vi­en och en

”Ar­tis­ter som bå­de är bra på scen, men än­då jord­nä­ra, är den bäs­ta sor­ten. Och det är verk­li­gen Ro­bin Bengts­son.”

halvna­ken mon­te­neg­rin som sväng­er med en stor flä­ta. Så på show­kon­tot vin­ner Ro­bin. Där­e­mot blir det många vack­ra rös­ter, bland an­nat från Austra­li­en och Tjec­ki­en. För­be­red er på många bal­la­der.

Men bru­kar in­te Sve­ri­ge tro högt om sig själ­va? Tänk om det blir som 2010, när An­na Ber­gen­dahl in­te tog sig till fi­nal? Ing­en risk, skul­le jag vå­ga sä­ga. An­na ha­de en dus­sin­bal­lad som in­te stack ut någon­ting, allt­så ra­ka mot­sat­sen mot årets bi­drag. Sve­ri­ge ska gå vi­da­re, så är det ba­ra. Det sä­ger in­te ba­ra jag, ut­an så­väl eu­ro­pe­is­ka fan­saj­ter som bet­ting­bo­la­gen.

RO­BIN ÄR EN per­son som för­tjä­nar att det ska gå bra för ho­nom. Jag har träf­fat ho­nom fle­ra gång­er un­der vå­ren, och oav­sett om jag har pra­tat med ho­nom in­för Mel­lon, di­rekt ef­ter se­gern el­ler un­der för­be­re­del­ser­na in­för Eurovision så har han all­tid va­rit sam­ma per­son. All­tid li­ka öd­mjuk, ge­nom­tänkt och trev­lig, men än­då med ett tyd­ligt mål om att vil­ja vin­na och gö­ra det bäs­ta han kan. Ar­tis­ter som bå­de är bra på scen, men än­då jord­nä­ra, är den bäs­ta sor­ten. Och det är verk­li­gen Ro­bin Bengts­son. Att tro på sig själv, men än­då in­te se ner på and­ra, är en vik­tig egen­skap för att få fol­kets rös­ter runt om i Eu­ro­pa.

Dock tror jag in­te att det kom­mer räc­ka för slutse­ger. Årets storfa­vo­rit Ita­li­en, som in­te går in i täv­ling­en för­rän på lör­dag, kom­mer att bli för svår att rå på. Men med en snygg show, medryc­kan­de låt och rätt men­ta­li­tet så kom­mer Ro­bin Bengts­son att gö­ra ett fan­tas­tiskt jobb, och jag tror ab­so­lut att han kan kam­ma hem Sve­ri­ges fem­te pall­plats se­dan 2011.

Se­dan finns det myc­ket an­nat ro­ligt att se fram emot i år. Ru­mä­ni­en bju­der på en bland­ning mel­lan rap och jodd­ling, San Ma­ri­no kör 70-tals­di­sco, Lil­la My upp­trä­der för Li­tau­en och mi­na per­son­li­ga fa­vo­ri­ter från Est­land tar oss med till Sha­kespe­a­res Ve­ro­na. Kort och gott, all­ting kan hän­da i Eurovision, och nu drar det igång, med den ro­li­gas­te vec­kan på he­la året. Jag har läng­tat, och det kom­mer bli så kul det här – nu kör vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.