Bengts­son mot bal­la­der i kväll

EUROVISION: SVENS­KA BI­DRA­GET STIC­KER UT

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

Bal­la­der, bal­la­der, bal­la­der – och Bengts­son. Sve­ri­ges I can’t go on stic­ker ut i den förs­ta Eurovision-se­mi­fi­na­len. – Jag tror ab­so­lut att det kan va­ra en för­del att vår låt är li­te mer upp­tem­po, sä­ger Ro­bin Bengts­son.

”Det känns gans­ka lo­van­de, tyc­ker jag.”

RO­BIN BENGTS­SON

Sve­ri­ge, som re­pre­sen­te­ras av Ro­bin Bengts­son och I can’t go on, får äran att dra i gång he­la Eurovision Song Con­test 2017.

Start­num­mer ett är hi­sto­riskt sett in­te sär­skilt bra om man vill gå långt i täv­ling­en. Ro­bin Bengts­son tyc­ker dock att det pas­sar ho­nom, och hans num­mer, att få in­le­da.

– Det är gans­ka häf­tigt att få kic­ka i gång he­la den här sto­ra gre­jen med att bör­ja back­stage och se­dan ta in he­la sho­wen på sce­nen, sä­ger han.

I ETT EX­TREMT bal­lad­tungt start­fält, även för att va­ra Eurovision Song Con­test, sär­skil­jer sig ock­så I can’t go on med sitt dan­san­ta tem­po och sin rull­bands­show.

En för­del för Sve­ri­ge, en­ligt Bengts­son själv.

– Det är så många län­der som är med så det är klart att det stic­ker ut om nå­got är li­te mer upp­tem­po när det är myc­ket bal­la­der i öv­rigt, sä­ger Ro­bin Bengts­son.

Det finns dock en rad tuf­fa mot­stån­da­re i se­mi­fi­na­len. Till ex­em­pel Por­tu­gals Sal­va­dor Sobral som täv­lar med bi­dra­get Amar pe­los do­is – fak­tiskt en stör­re fa­vo­rit än Sve­ri­ge, en­ligt oddsma­kar­na. Den por­tu­gi­sis­ka nostal­gi­bal­la­den är ock­så en av Ro­bin Bengts­sons per­son­li­ga fa­vo­ri­ter i start­fäl­tet.

– Han har väl­digt myc­ket nerv i rös­ten, det är väl­digt skört och me­lo­din är vac­ker, sä­ger han.

BENGTS­SON GIL­LAR OCK­SÅ Austra­li­ens Isa­i­ah som stäl­ler upp med den mo­der­na bal­la­den Don’t come ea­sy. Det är ock­så ett av de bi­drag som tip­pas ta sig till fi­nal en­kelt och väl där ha chans på en fram­skju­ten pla­ce­ring.

– Det är näs­tan den lå­ten jag tyc­ker är bäst. Han sjung­er ock­så jäk­ligt bra och har en bra ut­strål­ning, han fång­ar in en, sä­ger Ro­bin Bengts­son.

I den förs­ta se­mi­fi­na­len täv­lar även vå­ra nor­dis­ka gran­nar Fin­land och Is­land. Av de två är det den fin­länds­ka grup­pen Nor­ma John och de­ras, just det, bal­lad Black­bird som an­ses ha störst chan­ser.

SE­DAN SEMIFINALSYSTEMET in­för­des i Eurovision Song Con­test har Sve­ri­ge ba­ra mis­sat fi­nal en gång. Det var 2010 då An­na Ber­gen­dahls This is my li­fe var fut­ti­ga fem poäng från avan­ce­mang.

Men Ro­bin Bengts­son lär in­te bli den and­ra svens­ken att miss­lyc­kas i en se­mi­fi­nal. Han lig­ger högt upp på odds­lis­tor runt om i Eu­ro­pa och räk­nar kallt med att va­ra en av de tio som går vi­da­re till fi­na­len på lör­dag.

– Det känns gans­ka lo­van­de, tyc­ker jag. Om allt ba­ra går som det ska bor­de vi kun­na kla­ra av att ta oss till fi­nal, sä­ger han.

Den förs­ta se­mi­fi­na­len sänds i SVT1 i kväll kloc­kan 21.00.

FÖRST UT. Ro­bin Bengts­son täv­lar för Sve­ri­ge, med start­num­mer 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.