Wat­son hyl­la­de könsne­utralt pris

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

För förs­ta gång­en de­la­des bå­de film- och tv-pri­ser ut när MTV:S film­ga­la, hölls i Los Ang­e­les i natt. Em­ma Wat­son ut­sågs till bäs­ta film­skå­de­spe­la­re.

Wat­son tog emot pri­set för rol­len som Bel­le i Skön­he­ten och odju­ret. I sitt tack­tal på ga­lan, som nu­me­ra he­ter MTV Mo­vie & Tv Awards, hyl­la­de hon MTV för att pri­set in­te läng­re de­las upp i oli­ka ka­te­go­ri­er för män och kvin­nor.

– Att ha ska­pat en könsne­u­tral ut­mär­kel­se för skå­de­spe­la­re be­ty­der oli­ka sa­ker för al­la, men för mig ger det ut­ryck för att skå­de­spe­le­ri hand­lar om för­må­gan att iklä­da sig rol­len som nå­gon an­nan. Och det be­hö­ver in­te de­las upp i två ka­te­go­ri­er, sa­de hon.

BÄS­TA SKÅ­DE­SPE­LA­RE i en tv-pro­duk­tion blev 13-åri­ga Mil­lie Bob­by Brown (Ele­ven i Strang­er things), som grät när hon höll sitt tack­tal.

Skön­he­ten och odju­ret och Strang­er things fick ock­så pris som bäs­ta film re­spek­ti­ve tv-pro­duk­tion.

Till stort jubel ut­sågs kys­sen i Moon­light mel­lan Ashton San­ders och Jhar­rel Jerome till årets bäs­ta.

Värd för ga­lan var Adam De­vi­ne (Pit­ch per­fect-fil­mer­na, Wor­ka­ho­lics), som öpp­na­de med en iro­nisk ver­sion av led­mo­ti­vet till Skön­he­ten och odju­ret där bland an­nat den au­stra­lis­ka ko­mi­kern Re­bel Wil­son var ut­klädd till en te­kan­na.

DET KANS­KE MEST dra­ma­tis­ka var en ha­gel­storm en halv­tim­me in­nan ga­lan som hind­ra­de en del av kän­di­sar­na från att gö­ra en­tré på rö­da mat­tan, en­ligt LA Ti­mes.

Svens­ka stjär­nan Za­ra Lars­son upp­träd­de på för­fes­ten, som kun­de föl­jas li­ve på nä­tet.

Det var re­dan in­nan ga­lan klart att he­ders­pri­set Ge­ne­ra­tion award i år går till biljakts­fil­mer­na The fast and the fu­ri­ous. (SVT1, sön­dag) ....................................... 2 189 000

Bild: CHRIS PIZZELLO

VNNARE. Em­ma Wat­son tar emot gyl­le­ne popcorn på MTV Mo­vie & Tv Awards.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.