FRÄCK KUPP.

Hur pla­ne­rad var kup­pen mot Klock­mas­ter? Den frå­gan stäl­ler sig po­li­sen ef­ter en rad märk­li­ga om­stän­dig­he­ter re­dan ti­digt i ut­red­ning­en.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pet­ter Tarenius 010-471 52 46 ∙ pet­ter.tarenius@hn.se

Vid tre­ti­den nat­ten till måndag for­ce­ra­de nå­gon en­trén till bu­ti­ken Klock­mas­ter på Ny­ga­tan. – De ex­klu­si­va kloc­kor­na är bor­ta, sä­ger äga­ren Ka­rin Si­van­der.

Po­li­sen sök­te med hund­patrul­ler i Fal­ken­berg un­der nat­ten ut­an re­sul­tat.

– Vi har ing­en bra upp­gift på hur de tog sig där­i­från, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Tom­my Ny­man.

Bu­tiksä­ga­ren Ka­rin Si­van­der vak­ta­de un­der mån­dags­mor­go­nen bu­ti­ken i vän­tan på po­li­sens tek­ni­ker. Två kraf­ti­ga järn­stol­par hind­rar bi­lar från att kö­ra ge­nom en­trén. Det har dock in­te hind­rat för­ö­var­na från att ta sig in i lo­ka­len. Bland glas­splitt­ret in­nan­för dör­ren lig­ger även en gjut­järns­sof­fa. Tro­li­gen har den an­vänts som di­stans mel­lan bi­len och en­trén.

Bi­len som an­vän­des vid kup­pen har po­li­sen ta­git i be­slag.

EX­AKT VAD SOM är stu­let har Ka­rin Si­van­der svårt att av­gö­ra.

– Jag vet in­te. Jag får in­te gå in men jag ser ju att de ex­klu­si­va­re kloc­kor­na är bor­ta, sä­ger hon. Rör det sig om fle­ra 100 000 kro­nor?

– Jag vå­gar in­te sä­ga men ja, det gör det ju. Mont­rar­na är ju tom­ma, sä­ger Ka­rin Si­van­der som är bedrö­vad.

– Det är ju vik­ti­ga vec­kor det här för oss med skolav­slut­ning­ar och stu­dent. Det är väl­digt trå­kigt.

TVÅ MÄRK­LI­GA om­stän­dig­he­ter or­sa­ka­de gans­ka om­gå­en­de po­li­sen hu­vud­bry ef­ter kup­pen. Dels gäl­ler det den park­bänk som högst tro­ligt har an­vänts som en mur­bräc­ka, en di­stans, mel­lan bi­len och den for­ce­ra­de en­trén.

– Var kom­mer den ifrån? Vi tror att den kom dit re­dan un­der nat­ten mel­lan tors­dag och fre­dag. Det kan va­ra en slump, men det kan

ock­så va­ra så att nå­gon har för­be­rett det­ta, sä­ger Jo­han Sundin, för­un­der­sök­nings­le­da­re hos po­li­sen i Fal­ken­berg. Och den hör in­te hem­ma på Ny­ga­tan till var­dags?

– In­te vad vi vet, sä­ger han och upp­ma­nar al­la som vet nå­got om bän­ken, el­ler hur den ham­na­de på Ny­ga­tan, att kon­tak­ta po­li­sen.

MÄRKLIGHET NUM­MER TVÅ gäl­ler en bil som par­ke­ra­des slar­vigt ut­an­för kafé­et Es­pres­so House på Ny­ga­tan nå­gon gång un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Bi­len vi­sa­de sig va­ra stu­len och forsla­des bort av po­li­sen un­der sön­da­gen. Den stul­na bi­len var av sam­ma mo­dell som den bil som ett knappt dygn se­na­re for­ce­ra­de dör­ren till Klock­mas­ter.

– Om nå­gon har sett hur den kom­mit till plat­sen så kan det bu­tiksä­ga­re va­ra in­tres­sant. Det var en röd bil av sam­ma typ som den som an­vän­des i natt. Den bör ha kom­mit dit nå­gon gång ef­ter att bu­ti­ker­na ha­de stängt på lör­da­gen. Det be­hö­ver in­te ha ett sam­band, men det kan ha det, sä­ger Jo­han Sundin.

PO­LI­SEN FÖRHÖRDE UN­DER mån­da­gen ett an­tal vitt­nen vil­le sam­ti­digt upp­ma­na sam­ti­digt al­la med upp­lys­ning­ar kring hän­del­ser­na att ta kon­takt.

”Det är vik­ti­ga vec­kor det här för oss med skolav­slut­ning­ar och stu­dent. Det är väl­digt trå­kigt”

KA­RIN SI­VAN­DER

Bild: OLA FOLKESSON

HETT SPÅR. Bän­ken som an­vän­des som mur­bräc­ka är ett hett spår i jak­ten på för­ö­var­na. Po­li­sen tror att den kom till Ny­ga­tan re­dan un­der nat­ten till fre­dag. Men var kom­mer den ifrån och hur kom den dit?

STORT BYTE. Mont­rar­na med de ex­klu­si­va­re arm­bandsu­ren var var kros­sa­de och län­sa­de. Hur stort vär­de som är bor­ta

Bild: OLA FOLKESSON

vet in­te bu­tiksä­ga­re Ka­rin Si­van­der. Men det rör sig om hund­ra­tu­sen­tals kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.