Vi ha­de en gång en båt...

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et Var­berg

VAR­BERG. Hur of­ta går vi till tor­get, pro­me­ne­rar på strand­pro­me­na­den, åker till Get­terön och ba­dar, el­ler be­sö­ker Påsk­bergsval­len? Var­berg har många land­mär­ken och även om man in­te be­sö­ker al­la re­gel­bun­det, så är de än­då iko­ner som man vill ha kvar och be­va­ra. Men i takt med den ny­li­be­ra­la ut­veck­ling­en är ing­et he­ligt. Sta­den för­änd­ras i rask takt, med för­tät­ning och för­ful­ning. Vin­na­re är ban­ker, bygg­bo­lag och sto­ra fas­tig­hets­ä­ga­re. Oc­ker­hy­ror är nu­me­ra norm.

Torg­han­deln har va­rit ho­tat, lik­som Råd­hu­set. Vad som helst tycks kun­na hän­da, när som helst.

Och vips för­svann fär­jan.

För vem byg­ger vi Var­berg? För väl­ställ­da el­ler för van­ligt folk?

För­u­tom ett land­mär­ke, är fär­jan till­gäng­lig för van­ligt folk. Fram­ti­da bo­en­de på grädd­hyl­lan Väs­ter­port, med egen båt ut­an­för hus­knu­ten, be­hö­ver na­tur­ligt­vis ing­en fär­ja som lig­ger och ska­ver på de­ras yacht.

Av det skä­let vill vi ha kvar fär­jan. Det är en klass­frå­ga, vil­ket är ut­gångs­punk­ten för oss i po­li­ti­ken.

Inge­mar Erics­son

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.