FULT EL­LER TUFFT SPEL.

I dag bör­jar ar­ti­kel­se­ri­en där HN har sy­nat al­la var­ning­ar och ut­vis­ning­ar i Hal­lands­fot­bol­len un­der 2016.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LINDQVIST 010-471 53 42 par.lindqvist@hn.se MIKAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mikael.martinsson@hn.se

Hal­lands Ny­he­ter har gått ige­nom al­la mat­cher i hal­lands­se­ri­er­na un­der 2016. Och räk­nat, räk­nat och – räk­nat.

Och om nå­gon sak­nar Halm­stad In­ter i sam­man­ställ­ning­en be­ror det på att la­get ute­slöts ef­ter att ha läm­nat wo i sista mat­chen. Där­med finns ing­en sta­tistik från In­ters mat­cher (se si­do­ar­ti­kel).

Så Mar­kus Gra­nelund ha­de li­te otur när vi ut­näm­ner ho­nom till ”Hal­lands fu­las­te spe­la­re”. Han är den som har flest var­ning­ar.

– Vad kan det va­ra, kans­ke 15-16 var­ning­ar, upp­skat­tar Mar­kus Gra­nelund när vi ring­er upp.

El­va.

– Va, var det ba­ra el­va!

Är du en ful spe­la­re?

– Jag tar inga var­ning­ar för snack, det är för tufft spel. Jag gör det re­jält. Men jag har kans­ke ham­nat i fel di­vi­sion, jag har ju spe­lat på en hög­re ni­vå ti­di­ga­re, sä­ger han.

– DI­VI­SION 7 är gris­fot­boll och många spe­lar fult.

Den ri­vi­ge cen­tra­le mitt­fäl­ta­ren har bland an­nat re­pre­sen­te­rat Vis­by Gu­te i di­vi­sion 3 och IF Cen­tern i fy­ran.

Han me­nar att spelsti­len va­rit den­sam­ma se­dan han var en li­ten knat­te.

– Jag har spe­lat fotboll i 22 år och jag har all­tid va­rit kri­ga­ren på in­ner­mitt, en vin­nar­skal­le. Och jag har fått en viss re­spekt kan jag sä­ga, sä­ger han.

– Det är min styr­ka, jag är en boll­vin­na­re och vin­ner du­el­ler­na 80 pro­cent av gångerna.

PÅ GRUND AV sitt ar­be­te in­om re­stau­rang­bran­schen hin­ner in­te 29-åring­en kom­bi­ne­ra jobb med spel på nå­gon hög­re ni­vå.

Där­för har han hål­lit till i Vap­nö, som avan­ce­ra­de från sju­an för­ra året till di­vi­sion 6 i år. Han upp­skat­tar dock in­te do­mar­nas ni­vå.

– Det är väl ing­en su­per­kva­li­tet i fy­ran men det går ner yt­ter­li­ga­re i kva­li­tet i sju­an. Do­mar­na häng­er in­te med och hin­ner in­te se si­tu­a­tio­ner­na, sä­ger han. Blir in­te trä­na­ren upp­rörd när du drar på dig så många gu­la kort och blir av­stängd?

– Nja, det har taj­mat sig väl när jag än­då in­te kun­nat va­ra med. Och de fles­ta trä­nar­na har upp­skat­tat min spel­stil. Det ger tändväts­ka till la­get när man vin­ner många du­el­ler, sä­ger han.

En an­nan som ock­så finns med i top­pen av var­nings­li­gan är Skre­as Jesper Svens­son. Han lan­da­de på åt­ta var­ning­ar 2016.

– Jag an­tog att det var någ­ra styc­ken, det bru­kar bli så.

– Ibland mås­te man ta ett gult. Ful? Nej, det vet jag in­te, jag går in or­dent­ligt men man blir li­te sen ibland, sä­ger han.

Här är ”Hal­lands fu­las­te spe­la­re”. – Jag gör det re­jält! sä­ger Vap­nös Mar­kus Gra­nelund om sin spel­stil som emel­lanåt går över grän­sen. Spa­na in topp­lis­tan som HN sam­man­ställt för 2016.

Jesper Svens­son har snur­rat runt på fle­ra oli­ka po­si­tio­ner men på se­na­re år har han hål­lit till som cen­tral mitt­fäl­ta­re.

HAN UPP­SKAT­TAR ATT det bru­kar bli sex till tio var­ning­ar per sä­song.

– Det är en del av spe­let. Det är ba­ra att kö­ra på men får man ett gult får man tän­ka till så att man in­te får rött, sä­ger han.

Kristof­fer Kull, Håff, är en av fle­ra spe­la­re som ham­na­de på två ut­vis­ning­ar. Dess­utom drog han på sig fy­ra var­ning­ar.

– Det är egent­li­gen kons­tigt för jag är ing­en ful spe­la­re. Jag spe­lar tufft, men in­te fult.

– Det är rätt ro­ligt att ni ring­er för in­nan för­ra sä­song­en ha­de jag ba­ra ett en­da rött kort och det var med Fal­ken­bergs FF:S ju­ni­o­rer för många år se­dan mot Lands­kro­na. Så kom två rö­da för­ra året. En av dem var rött di­rekt. – En kap­ning bak­i­från i sista mat­chen i se­ri­en. Jag för­sök­te nå bol­len, men träf­fa­de de­ras spe­la­res fot.

Se­dan var det en ut­vis­ning ef­ter två rö­da.

– Jag pe­ta­de bort bol­len fram­för do­ma­ren. Och se­dan blev jag to­klu­rad och sat­te ut be­net och de­ras spe­la­re föll. Ing­et att sä­ga om. Att pe­ta bort bol­len var in­te bra och där ber man lag­kam­ra­ter­na om ur­säkt.

Bild: MIKAEL MARTINSSON

HÅLLER I STOLPEN. Mar­kus Gra­nelund i Vap­nö var en spe­la­re som stack ut när HN un­der­sök­te an­ta­let var­ning­ar.

FORTSATT HÅRD!. När Mar­kus Gra­nelund spe­la­de match mot Lid­hult i vec­kan så drog han på sig ett gult kort - såklart!

Bild: MIKAEL MARTINSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.