”Al­ter­na­tiv san­ning” från Wer­ners­son

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - SVAR på ”Per Svens­son (S)lar­var med fak­ta” (28/4).

FALKENBERG. Det är trå­kigt att Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son och Cen­ter­par­ti­et fort­sät­ter med smuts­kast­ning­en mot mig som per­son istäl­let för att ta en sak­lig de­batt. Jag hop­pas att lä­sar­na fun­de­rar över var­för de väl­jer att bör­ja med per­so­nan­grepp när jag på­pe­kar att de för­sökt läg­ga ner lands­bygds­sko­lor och att de­ras stöd till en mo­tor­cy­kel­täv­ling på Skrea strand in­te gyn­nar vårt ryk­te som mil­jö­kom­mun. Det är kans­ke käns­ligt?

JAG TÄNKER IN­TE ned­lå­ta mig till att of­fent­ligt vär­de­ra Wer­ners­sons ar­gu­men­ta­tions­tek­nik, kun­ska­per el­ler om­dö­me ut­an över­lå­ter det till var­je per­son att själv av­gö­ra. Det jag där­e­mot vill be­mö­ta är en rad ”al­ter­na­ti­va san­ning­ar” i Wer­ners­sons in­sän­da­re.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter lyc­ka­des till­sam­mans med Väns­ter­par­ti­et, en­sta­ka mo­de­ra­ter (t.ex. Claes Ljung) och sve­ri­ge­de­mo­kra­ter att stop­pa att sko­lor­na i Årstad, Fa­ge­red, Älv­se­red och Oko­me la­des ner el­ler minska­des ner till F-3 sko­lor. Den ”al­ter­na­ti­va san­ning” som Ma­ri­lou­i­se Wer­ners­son för fram om att Cen­ter­par­ti­et räd­da­de sko­lor­na kan nog oer­hört få ut­an­för par­ti­et stäl­la upp på. HN:S, Ra­dio Hal­lands och SVT:S rap­por­te­ring om den här frå­gan är t ex väl­digt tyd­lig om du lä­ser den nu i ef­ter­hand.

Jag har in­te svårt att ar­gu­men­te­ra för var­för vi so­ci­al­de­mo­kra­ter sa nej till att in­ve­ste­ra många mil­jo­ner i en vät­gas­mack när det in­te fanns någ­ra vät­gas­bi­lar i he­la Hal­land el­ler var­för vi sa nej till en sol­cell­spark som in­te ens med gläd­je­kal­ky­ler gick ihop sig un­der livs­ti­den.

MILJÖPOLITIK BEDRIVER VI So­ci­al­de­mo­kra­ter för vå­ra barns skull, in­te för att ”ham­na på kar­tan”. Där­för fo­ku­se­rar vi på mil­jöåt­gär­der som är eko­no­miskt rim­li­ga och som gör det lät­ta­re för in­vå­nar­na att le­va mer håll­bart. Vi vill där­för t ex sän­ka bil­jett­pri­ser­na i buss­tra­fi­ken, öka var­dags­cyklan­det och gö­ra fjärr­vär­men bil­li­ga­re.

När det gäl­ler bo­stads­brist på lands­byg­den så är det märk­ligt att även det är So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas fel ef­ter 19 år med cen­ter­sty­re.

Per Svens­son (S) op­po­si­tions­råd

Bild: OLA FOLKESSON

SKREA STRAND. Miljöpolitik bedriver vi So­ci­al­de­mo­kra­ter för vå­ra barns skull, in­te för att ”ham­na på kar­tan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.