Fred mel­lan re­li­gi­o­ner ger ett bätt­re sam­häl­le

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

KYRKAN. I en ar­ti­kel i HN 5 maj sä­ger jag att det är en po­si­tiv ut­veck­ling för sam­häl­let att and­ra re­li­gi­o­ner än kris­ten­do­men väx­er till. Det är ett läng­re re­so­ne­mang som sam­man­fat­tas i en me­ning, så kans­ke är det svårt att för­stå vad jag me­nar.

Svens­ka kyr­kans med­lemstapp är en del av en stör­re sam­hälls­för­änd­ring. Vi går från ett ho­mo­gent sam­häl­le där al­la skul­le va­ra med­lem­mar i Svens­ka kyrkan, till ett plu­ra­lis­tiskt sam­häl­le där var och en är fri att väl­ja sin tro och hur man vill ut­tryc­ka sin livs­å­skåd­ning. Jag me­nar att det­ta i grun­den är en god ut­veck­ling. Det gam­la en­hets­sam­häl­let var en dik­ta­tur som vi in­te vill ha till­ba­ka. Det är en be­fri­el­se för kyrkan och kris­ten­do­men att in­te läng­re va­ra ett red­skap för att kon­trol­le­ra med­bor­gar­na, el­ler en ur­säkt för att gå i krig mot and­ra na­tio­ner.

Jag vill för­stås att så många som möj­ligt ska va­ra med­lem­mar i Svens­ka kyrkan. Men vik­ti­ga­re än med­lemsta­let är att män­ni­skor får växa i tro, hopp och kär­lek. I ett plu­ra­lis­tiskt sam­häl­le kan kyr­kor­na (in­te ba­ra Svens­ka kyrkan!) va­ra tyd­li­ga­re med att for­mu­le­ra vad kris­ten tro in­ne­bär.

Den krist­na tron in­ne­bär bå­de en över­ty­gel­se om att vi lär kän­na Gud ge­nom Je­sus Kristus, och att Gud är när­va­ran­de på he­la jor­den hos al­la män­ni­skor. Som krist­na vill vi allt­så bå­de väl­kom­na män­ni­skor till tron på Je­sus och strä­va ef­ter att le­va i re­spekt och fred med män­ni­skor av an­nan tro. Det är bå­de kris­tet och med­mänsk­ligt att strä­va ef­ter ett gott sam­häl­le för al­la män­ni­skor, med fred mel­lan re­li­gi­o­ner och folk. Fred­rik Ivars­son

kyr­ko­her­de i Var­bergs för­sam­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.