Mer eng­els­ka i sko­lan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKOLA. Jag vill ha mer eng­els­ka i sko­lan ef­tersom vi ba­ra har två lek­tio­ner i vec­kan. Vi har en bra lä­ra­re men för få eng­elska­lek­tio­ner för att lä­ra oss myc­ket bätt­re. Jag vill bli bätt­re på eng­els­ka och jag tror ock­så att and­ra vill bli det ef­tersom man kans­ke vill bo ut­om­lands och då mås­te man kun­na eng­els­ka. Det ha­de ju va­rit bra om man kun­de mins­ka nå­got an­nat så man kun­de kläm­ma in en till eng­elska­lek­tion. Vi kan ju bli myc­ket bätt­re på eng­els­ka.

Vi be­hö­ver kun­na eng­els­ka bra för eng­els­ka är myc­ket runt vår var­dag. Eng­els­ka är ett världs­språk och det på­ver­kar ju and­ra län­der, t ex Sve­ri­ge. När man blir äld­re så vill man kans­ke job­ba ut­om­lands och då mås­te man kun­na eng­els­ka för att t ex för­med­la och dis­ku­te­ra om man job­bar i ett fö­re­tag. Fot­bolls­proffs vill många bli och då är eng­els­ka det bäs­ta sät­tet att kom­mu­ni­ce­ra med de and­ra spe­lar­na och även trä­nar­na. I sko­lan så mås­te man lä­ra sig myc­ket eng­els­ka för att ock­så kun­na kla­ra av gym­na­si­et och man kans­ke vill gå i en till skola och då mås­te man ha bra kun­skap i t ex eng­els­ka. Man vill ju ha ett bra jobb som kans­ke in­ne­hål­ler att man ska kun­na eng­els­ka bra.

Jag hop­pas det kan bli en för­änd­ring in­nan man går ut sko­lan för att sö­ka till gym­na­si­um. Jag tyc­ker eng­els­ka är en av de vik­ti­gas­te äm­ne­na så jag tyc­ker folk bor­de ta det på all­var, även lä­rar­na bor­de ta det på all­var.

En miss­nöjd elev

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.