”An­hö­ri­gas in­sat­ser ska va­ra fri­vil­li­ga”

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLSSON 010 - 471 53 27 simon.carlsson@hn.se

Fri­vil­lig­het var led­or­det när barn-, äld­re- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S) ta­la­de på an­hö­rig­riks­da­gen i Var­berg. – Vård och om­sorg ska ut­fö­ras av kom­mun och lands­ting, an­hö­ri­gas in­sat­ser ska va­ra fri­vil­li­ga, sa mi­nistern.

An­hö­rig­riks­da­gen lö­per över två da­gar med mäng­der av ut­stäl­la­re och fö­re­lä­sa­re. Un­der förs­ta för­mid­da­gen ta­la­de barn-, äld­re- och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter Åsa Reg­nér. Stor vikt la­des vid att ing­en an­hö­rig ska be­hö­va dra allt lass själv. Allt stöd ska va­ra fri­vil­ligt, som mi­nistern fle­ra gång­er på­pe­ka­de.

– Omsor­gen ska ges av kom­mu­nen och or­ga­ni­se­ras ge­nom be­talt ar­be­te. Där­för sat­sar vi på äldre­omsor­gen, två mil­jar­der per år. Det mot­sva­rar ung­e­fär 12 000 års­ar­bets­kraf­ter och jag åker runt myc­ket i lan­det för att se att de här med­len an­vänds på rätt sätt, sa Reg­nér och fort­sat­te:

– Det har vi­sat sig va­ra ett gans­ka barn-, äld­re - och jäm­ställd­hets­mi­nis­ter bra sätt för kom­mu­ner att stär­ka be­man­ning­en även om man be­hö­ver gö­ra mer. Vi sat­sar ock­så på fler ut­bild­nings­plat­ser för att äldre­omsor­gen ska va­ra ett at­trak­tivt yr­ke.

ÅSA REG­NÉR UTTRYCKTE ock­så en öns­kan om en flex­ib­la­re bi­stånds­be­döm­ning som snab­ba­re ska kun­na ge äld­re det stöd som de be­hö­ver. Ett stöd som in­te blir enkla­re av svå­rig­he­ten i att över hu­vud ta­get få kom­ma till ett äldre­bo­en­de.

– Det är ett stort be­kym­mer att det är långa kö­er till äldre­bo­en­den, där­för har vi sat­sat på ett in­ve­ste­rings­stöd så att kom­mu­ner­na kan byg­ga fler. Det ar­be­tet kom­mer jag föl­ja no­ga för trots att be­ho­ven är så sto­ra har an­ta­let plat­ser på äldre­bo­en­den mins­kat med 20 pro­cent de se­nas­te åren.

EF­TER ATT HON läm­na­de sce­nen ut­veck­la­de Åsa Reg­nér si­na tan­kar om äldre­omsor­gen.

– Det vik­ti­gas­te är att al­la ska ha rätt till den vård som är bäst an­pas­sad för dem som in­di­vi­der. Jag var i en an­nan kom­mun ny­li­gen, där fanns det ett bo­en­de där per­so­ner­na var mel­lan 48-102 år gam­la och det är klart att det ska­par ut­ma­ning­ar.

Vil­ka är de störs­ta ut­ma­ning­ar­na för äldre­omsor­gen?

– Det sak­nas kom­pe­tens och det sak­nas ar­bets­kraft, Vi vill att det ska va­ra at­trak­tivt att ar­be­ta in­om äldre­omsor­gen. Det kom­mer ock­så bli fler äld­re i fram­ti­den, be­ho­vet av bo­en­den kom­mer öka.

Det känns som en svår­löst ek­va­tion, att det blir fler äld­re sam­ti­digt som bo­en­de­plat­ser­na mins­kar?

– Jag för­står att det kom­mer kos­ta för kom­mu­ner­na att lö­sa, men det är ett ar­be­te som mås­te gö­ras. Det är ock­så där­för vi skju­ter till ex­tra peng­ar till det ar­be­tet.

”Det sak­nas kom­pe­tens och det sak­nas ar­bets­kraft, Vi vill att det ska va­ra at­trak­tivt att ar­be­ta in­om äldre­omsor­gen. Det kom­mer ock­så bli fler äld­re i fram­ti­den, be­ho­vet av bo­en­den kom­mer att öka”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.