Var­bergs kom­mun bäst på mil­jö­for­don

Var­bergs kom­mun är bäst i Sve­ri­ge på att an­vän­da sig av for­don som drivs av fos­sil­fria bräns­len. – Bot­kyr­ka, Stock­holm och Var­berg, som top­par årets lis­ta, lig­ger i en klass för sig, sä­ger Jo­nas Lööf, verk­sam­hets­le­da­re på Mil­jö­for­don Sve­ri­ge i ett press­me

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLSSON 010-471 53 27 simon.carlsson@hn.se

Det är för­e­ning­en Mil­jö­for­don Sve­ri­ge som lig­ger bakom un­der­sök­ning­en som vi­sar vil­ka for­don som kom­mu­ner och lands­ting an­vän­der sig av i sin verk­sam­het. Var­bergs kom­mun lig­ger i topp på lis­tan, till­sam­mans med Stock­holms stad och Bot­kyr­ka kom­mun.

– 2030 ska Sve­ri­ges for­dons­flot­ta kö­ra på fos­sil­fritt bräns­le. Det krä­ver en snabb om­ställ­ning. Kom­mu­ner och lands­ting är de som dri­ver på ut­veck­ling­en och som kom­mit längst när det gäl­ler el­bi­lar och hy­brid­bi­lar, sä­ger Jo­nas Lööf, verk­sam­hets­le­da­re på Mil­jö­for­don Sve­ri­ge i press­med­de­lan­det.

En­ligt Mil­jö­for­don Sve­ri­ge är det fram­förallt den sto­ra mäng­den av gas- och bat­te­ri­el­for­don som gör att Var­bergs kom­mun ut­mär­ker sig jäm­fört med öv­ri­ga lan­det. 70 pro­cent av per­son­bi­lar­na i kom­mu­nens for­dons­flot­ta drivs av fos­sil­fria bräns­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.