Bak­grund: Lång­va­rig ut­red­ning

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Un­der läng­re tid har frå­gan om stads­kär­nans ut­veck­ling och för­hål­lan­det fot­gäng­a­re och bil­tra­fik stötts och blötts i kom­mu­nen. Upp­rin­nel­sen är bland an­nat en tre år gam­mal mo­tion från so­ci­al­de­mo­kra­ten Mar­cel­le Far­jal­lah, där hon vil­le att kom­mu­nen skul­le över­vä­ga att gö­ra cent­rum bil­fritt un­der vec­ko­slu­ten in­för jul. Men fun­de­ring­ar­na har se­dan vux­it och lett fram till ett om­fat­tan­de un­der­lag, med oli­ka för­slag, från kom­mu­nens tjäns­te­män. Med tis­da­gens be­slut är allt­så in­rikt­ning­en lagd. Men de­bat­ten lär fort­sät­ta, och för­änd­ring­ar ska in­te ute­slu­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.