Au­so­ni­us åta­las för tyskt mord

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

BROTT. Åkla­ga­re i Tyskland väc­ker åtal mot den i Sve­ri­ge livs­tids­döm­de John Au­so­ni­us, även känd som la­ser­man­nen. Han miss­tänks för mor­det på en 68-årig kvin­na i Frank­furt 1992.

En vec­ka fö­re mor­det ha­de Au­so­ni­us va­rit i bråk med hen­ne ef­ter en på­stådd stöld.

Au­so­ni­us över­läm­na­des till Tyskland i ja­nu­a­ri. Han sam­tyck­te till över­läm­ning­en ef­ter att rät­ten gått med på att han vid ett even­tu­ellt straff ska få av­tjä­na det i Sve­ri­ge. Det är oklart när hu­vud­för­hand­ling­en kan in­le­das. (TT)

FOTO: AHN YOUNG-JOON/AP

En jub­lan­de Moon Jae-in tar emot be­ske­det om val­lo­kals­un­der­sök­ning­en på tv till­sam­mans med si­na par­ti­med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.