BVC gav fel­ak­tig vac­cin-in­fo

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

SAM­HÄL­LE. Det går bra att vän­ta med att vac­ci­ne­ra barn mot mäss­ling, rö­da hund och pås­sju­ka då des­sa sjuk­do­mar ”har en po­si­tiv in­ver­kan på den per­son­li­ga ut­veck­ling­en”. Så lät det när den an­tro­po­so­fis­ka bar­na­vårds­cen­tra­len All­vis i Stock­holm bjöd in ny­bliv­na för­äld­rar till in­for­ma­tions­träff. Nu ska verk­sam­he­ten grans­kas.

– Det är helt oac­cep­ta­belt att ha bar­na­vårds­cen­tra­ler som in­te le­ver upp till vå­ra krav, sä­ger An­na Star­brink, häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd i Stock­holm, till TT. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.