Pres­sa­des om sin ekonomi

Ar­bo­ga­kvin­nan fick för­sva­ra si­na höga ut­gif­ter: ”Jag är in­te en Slö­sa, jag in­ve­ste­rar”

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Den mord­miss­tänk­ta kvin­nan i Arbogafallet vil­le ”gö­ra bra af­fä­rer” för att få in peng­ar.

I tings­rät­ten pres­sa­des hon om sin ekonomi, som en­ligt åkla­gar­na lig­ger till grund för mor­den hon miss­tänks för.

– Jag är in­te en Slö­sa, sa­de kvin­nan, märk­bart ir­ri­te­rad, i rät­ten.

När den 42-åri­ga kvin­nan för förs­ta gång­en själv fick kom­ma till tals i rät­te­gång­en om mor­den och mord­för­sö­ket vid som­mar­stu­gan i Ar­bo­ga var det som om tryc­ket steg en aning i rätts­sa­len. Kvin­nan, klädd i svart och med det mör­ka hå­ret i en stram häst­svans, var till­mö­tes­gå­en­de men bet ock­så tyd­ligt ifrån mot åkla­ga­ren vid fle­ra till­fäl­len.

Åkla­gar­na har lagt stor vikt vid kvin­nans pro­blem med att få inkomster och ut­gif­ter att gå ihop och har fört fram jak­ten på peng­ar som det som drev hen­ne att dö­da.

I rät­ten för­sök­te 42-åring­en för­sva­ra si­na höga ut­gif­ter. In­köp av ett spa-bad, en food­truck, en ke­bab­vagn, re­no­ve­ring­ar, hant­verks­kost­na­der och re­sor nämn­des.

– Jag är in­te en Slö­sa, ut­an jag in­ve­ste­rar mi­na peng­ar. Jag är väl­digt hän­dig, drif­tig, sa­de kvin­nan.

Men det var en tve­ty­dig bild som fram­kom. Sto­ra be­lopp kun­de hon in­te re­do­vi­sa för och hon för­kla­ra­de sam­ti­digt att hon ger ”peng­ar till al­la som be­hö­ver”.

– Det är just där­för jag för­sö­ker gö­ra bra af­fä­rer så att jag får in peng­ar, sa­de hon.

När åkla­ga­ren und­ra­de vad det hand­lar om för af­fä­rer sva­ra­de hon att det bland an­nat rör sig om fas­tig­hets­för­sälj­ning­ar.

Hon upp­gav ock­så att nä­ra an­hö­ri­ga ska ha stu­lit sto­ra sum­mor från hen­nes kon­to och att hon hjälpt ma­ken, som hon miss­tänks ha mör­dat, med peng­ar bland an­nat för att be­ta­la skul­der.

– Vet du hur myc­ket peng­ar du har på ban­ken? frå­ga­de åkla­ga­ren.

– Nej, sa­de kvin­nan och be­skrev att hon har svårt att hålla re­da på många sa­ker sam­ti­digt.

– När jag vak­nar på mor­go­nen så går hjär­nan i gång på 110 pro­cent och kloc­kan åt­ta på kväl­len däc­kar jag med bar­nen. Jag kla­rar in­te pap­pers­hö­gar, jag har svårt att hit­ta även om jag lagt dem i ord­ning, sa­de hon.

42-åring­en ha­de även tänkt ge sig in i call-girl-värl­den – en­ligt egen upp­gift för att få in ex­tra peng­ar för att kun­na för­sör­ja si­na barn – men ång­ra­de sig. I stäl­let fick hon eko­no­misk hjälp av si­na för­äld­rar.

–Min pap­pa var av den upp­fatt­ning­en att min dot­ter ska in­te be­hö­va fa­ra il­la, sa­de hon.

Hen­nes för­äld­rar ska dock ald­rig ha hjälpt hen­ne eko­no­miskt när hon va­rit i ett för­hål­lan­de, upp­gav hon.

Spon­tant be­rät­ta­de hon att hon och pap­pan var väl­digt li­ka, me­dan mam­man och sys­tern var av ”en an­nan sort”. Hon vil­le in­te ut­veck­la det­ta vi­da­re un­der den­na del av för­hand­ling­en.

– Det blir så myc­ket käns­lor då.

Kvin­nan är miss­tänkt för mor­det på sin ma­ke, samt för mord och mord­för­sök på si­na för­äld­rar. Ma­ken hit­ta­des drunk­nad på grunt vat­ten ne­dan­för fa­mil­jens som­mar­stu­ga i au­gusti 2015.

Ma­kens mam­ma och syst­rar vitt­na­de un­der för­hand­ling­en om att ma­ken va­rit rädd för kvin­nan och att hon ho­tat att hänga ho­nom i ett träd.

– Där kom­mer den rik­ti­ga räds­lan in. Han tog det på ful­las­te all­var, sa­de den ena sys­tern.

– Jag trod­de in­te att han ba­ra drunk­nat. På grund av de här ho­tel­ser­na som ha­de va­rit. Han ver­ka­de rädd, sa­de den and­ra sys­tern. An­ja Haglund/tt

Carl Ca­to/tt

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT

IR­RI­TE­RAD 42-åring. För­svars­ad­vo­kat Aman­da Hi­kes och den miss­tänk­ta 42-åri­ga kvin­nan, som un­der den and­ra rät­te­gångs­da­gen i Väst­man­lands tings­rätt blev märk­bart ir­ri­te­rad när hon pres­sa­des om sin ekonomi.

ILLUSTRATION: JO­HAN HALLNÄS/TT ILLUSTRATION: JO­HAN HALLNÄS/TT

An­hö­ri­ga till den mör­da­de ex-man­nen vitt­na­de i Väst­man­lands tings­rätt i Väs­terås.

Den miss­tänk­ta 42-åri­ga kvin­nan un­der den and­ra rät­te­gångs­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.