Fäng­el­se för fil­mer på pi­rat­sajt

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■BROTT. Fy­ra män döms till fäng­el­se för brott mot upp­hovs­rättsla­gen i ett mål om att fil­mer gjorts till­gäng­li­ga bland an­nat på pi­rat­saj­ten Dream­film. De två längs­ta straf­fen är tio må­na­ders fäng­el­se.

De fy­ra män­nen ska till­sam­mans be­ta­la 1,3 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd till Svensk Film­in­du­stri, en­ligt do­men i Lin­kö­pings tings­rätt.

Fil­mer­na gjor­des till­gäng­li­ga ge­nom länk­ning till serv­rar ut­om­lands. En av män­nen döms för 118 brott mot upp­hovs­rättsla­gen och 45 fall av med­hjälp till så­da­na brott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.