Na­tio­nalsång­s­ka­os ska bort

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■KINA. Kina pla­ne­rar att stra­ma åt reg­ler­na kring sin na­tio­nalsång ”De fri­vil­li­gas marsch”. I dag är det ing­en ord­ning kring an­vän­dan­det av sång­en, när en del skrat­tar el­ler ut­för an­nat stå­hej sam­ti­digt som den sjungs, kon­sta­te­rar stat­li­ga ny­hets­by­rån Nya Kina.

En­ligt ett lag­för­slag ska det fast­slås vil­ket tem­po, i vil­ka om­stän­dig­he­ter och un­der vil­ka stäm­nings­lä­gen den pat­ri­o­tis­ka bal­la­den bör sjung­as – och vad kon­se­kven­ser­na blir om den an­vänds i ”skad­li­ga si­tu­a­tio­ner”. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.