Go­i­tom bor­ta till som­marup­pe­hål­let

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Aik-an­fal­la­ren He­nok Go­itoms knä­ska­da håller ho­nom bor­ta vå­ren ut. Go­i­tom ska­da­des i mat­chen mot Halm­stad i lör­dags och på mån­da­gen rönt­ga­des han.

– Den vi­sa­de att vi får kla­ra oss ut­an He­nok till som­marup­pe­hål­let. Vi spe­lar den sista mat­chen den 4 ju­ni. Fram till dess räk­nar vi in­te med ho­nom i täv­lings­spel, sä­ger sport­che­fen Björn Wes­ström i en tv-in­ter­vju på klub­bens webb­plats.

Wes­ström be­rät­tar in­te vil­ken typ av ska­da som Go­i­tom drab­bats av, men räk­nar med att ha 32-åring­en spel­klar till AIK:S förs­ta match i Eu­ro­pa Le­a­gue-kva­let som star­tar den 29 ju­ni.

– Han ska re­hab­trä­na i ung­e­fär fy­ra vec­kor och ska sen kun­na va­ra i full trä­ning. Tit­tar man på re­ha­ben och för­be­re­del­se­ti­den fram till Eu­ro­pa Le­a­gue så finns det till­räck­ligt med tid att få ord­ning på hans fy­sik, sä­ger Wes­ström.

Bild: KIRSTY WIGGLESWORTH

TENNISBEUNDRARE. Zla­tan Ibra­hi­mo­vic hyl­lar Björn Borg i en in­ter­vju med Café.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.