Se­ger kan tän­ka sig att vän­da hemåt igen

Hallands Nyheter - - Sporten - EMMA LUKINS TT

Ef­ter tre år i Frank­ri­ke har Ca­ro­li­ne Se­ger änt­li­gen vun­nit sin förs­ta li­ga­ti­tel. Nu häg­rar yt­ter­li­ga­re två tit­lar in­nan sä­song­en är slut – och se­dan kan det va­ra dags att åter­vän­da till Sve­ri­ge. – Det ska bli in­tres­sant i sommar, att se vad som hän­der, sä­ger hon.

Två om­gång­ar åter­står av den frans­ka li­gan, men Lyon har re­dan nu ett oin­tag­ligt för­språng gente­mot två­an Mont­pel­li­er (åt­ta po­äng) och tre­an Pa­ris Saint-ger­main (nio po­äng).

Klub­bens elf­te ra­ka li­ga­ti­tel säk­ra­des via se­ger med 9–0 över mit­ten­la­get So­chaux på mån­dags­kväl­len.

– Det här är en klubb som ald­rig blir mätt, som he­la ti­den pus­har sig själv, och spe­la­re som ald­rig är nöj­da. Vil­ket är rätt fan­tas­tiskt med tan­ke på att de vin­ner he­la ti­den, sä­ger Ca­ro­li­ne Se­ger.

EF­TER ATT FÅTT se Lyon lyf­ta buck­lan un­der si­na två sä­song­er i PSG fick den svens­ka lands­lags­kap­te­nen nu änt­li­gen själv va­ra med och fi­ra.

– Jag tror att det är kon­ti­nu­i­te­ten som gör skill­na­den för Lyon. Det är så gott som sam­ma trupp år ef­ter år, med ba­ra någ­ra ex­tra spe­la­re som kom­mer och går. Och just den här di­sci­pli­nen som finns hos var­je spe­la­re, att verk­li­gen va­ra pro­fes­sio­nell oav­sett vil­ket mot­stånd man mö­ter och trots att man vet om att man kans­ke ska vin­na med 8–0 el­ler 9–0. Att gö­ra det gång på gång och he­la ti­den be­hål­la den öd­mjuk­he­ten och vetska­pen om att gör vi vårt jobb så vin­ner vi än­nu en ti­tel.

HEN­NES KONTRAKT MED Lyon sträc­ker sig även över näs­ta sä­song. Men 32-åring­en öpp­nar än­då för en åter­komst till Sve­ri­ge och all­svens­kan snab­ba­re än så.

– Nu har jag fått spe­la och trä­na med de bäs­ta, och fått va­ra i en klubb som jag kan sä­ga är världs­le­dan­de i dam­fot­bol­len. Och jag har ett år till, men det finns ibland an­nat som spe­lar in. Jag har va­rit bor­ta länge hem­i­från och and­ra gre­jer som kans­ke är li­te vik­ti­ga­re.

Ti­di­ga­re har hon kopp­lats ihop med Ro­sen­gård, och Se­ger gör tyd­ligt att en hem­komst in­te skul­le va­ra det­sam­ma som en ned­trapp­ning.

– Jag vill fort­fa­ran­de va­ra med och bi­dra och va­ra vik­tig i da­mall­svens­kan. Det gäl­ler att taj­ma in vad som är en bra tid och när är jag klar i mitt hu­vud och i min kropp för det­ta.

Skul­le hon stan­na i Frank­ri­ke kan hon få säll­skap av en an­nan svensk. En­ligt L’equi­pe är svens­ka för­bunds­kap­te­nen Pia Sund­ha­ge en stark kan­di­dat till att ta över trä­nar­syss­lan i Lyon ef­ter Gé­rard Prêcheur.

– Pia är en fan­tas­tisk trä­na­re som in­te är rädd för ut­ma­ning­ar. Det är klart att det ha­de va­rit ro­ligt med en svensk trä­na­re här och jag vet att Pia ha­de kla­rat det bra men jag tror in­te att hon be­stäm­mer sig för­rän ef­ter EM om jag kän­ner hen­ne, sä­ger Se­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.