Ing­et Hol­ly­wood för Bere­nice Be­jo

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUNNAR REHLIN/TT

För sex år se­dan fick Bere­nice Be­jo sitt in­ter­na­tio­nel­la ge­nom­brott med den frans­ka Oscarsvin­na­ren The ar­tist. Se­dan dess har Hol­ly­wood för­sökt loc­ka över hen­ne, men hon har nob­bat.

– Jag åker in­te dit som själ­vän­da­mål. Jag är in­te 25 år läng­re, jag har små barn, sä­ger hon till TT, men tilläg­ger:

– Fast om Woody Al­len ring­er, så…

NU ÄR 40-ÅRI­GA Bere­nice Be­jo Sve­ri­geak­tu­ell i Kär­le­ken och evig­he­ten, re­gis­se­rad av Tran Ahn Hung. Med en rad frans­ka stor­stjär­nor i rollis­tan – för­u­tom Be­jo syns Aud­rey Tau­tou, Me­la­nie Lau­rent och Ire­ne Jacob – är det en släkt­krö­ni­ka som föl­jer en fa­milj ge­nom en rad de­cen­ni­er med föds­lar, döds­fall, sor­ger och gläd­jeäm­nen. Det är en oer­hört vac­ker, lång­samt be­rät­tad film och Be­jo sä­ger att den kräv­de ett nytt sorts skå­de­spe­le­ri.

– Det hän­der ju in­te så myc­ket, ibland kun­de det kän­nas som om jag var en mo­dell som age­ra­de fram­för en vac­ker mål­ning.

– Jag tyc­ker det är en fan­tas­tisk film, som ett fo­to­al­bum där man tit­tar när­ma­re på vik­ti­ga ögon­blick i li­vet.

THE AR­TIST VANN fem Oscars­sta­ty­et­ter, bland an­nat för bäs­ta film och bäs­ta re­gi. Be­jo var no­mi­ne­rad för bäs­ta kvinn­li­ga bi­roll. Hon vann in­te, men blev känd i he­la film­värl­den.

– Men det har in­te för­änd­rat myc­ket. Jag väl­jer fort­fa­ran­de mi­na jobb på ba­sis av ma­nus och re­gis­sör. Jag vill ha star­ka re­gis­sö­rer, jag vill kän­na att de le­der mig.

Bere­nice Be­jo är gift med re­gis­sö­ren Michel Haca­na­vici­us, som re­gis­se­ra­de The ar­tist och som där­ef­ter re­gis­se­rat sin hust­ru i The se­arch och den kom­man­de Le re­dou­tab­le.

– Michel är myc­ket stark. Han krä­ver myc­ket, men han vet vad som krävs för att en scen ska fun­ge­ra.

I Le re­dou­tab­le har Be­jo en mind­re roll. Fil­men hand­lar om re­gis­sö­ren Je­an-luc Go­dard och hur den­ne un­der en in­spel­ning blev för­äls­kad i sin 17-åri­ga hu­vud­rolls­in­ne­ha­vers­ka.

– Michel fort­sät­ter att över­ras­ka mig. Jag har sett fil­men, jag viss­te var det skul­le kun­na bli pro­blem, men den är så ro­lig och så öm­sint. Det hand­lar om ett år i Go­dards liv, och jag spe­lar den en­da per­son som törs sä­ga emot ho­nom.

”Jag väl­jer fort­fa­ran­de mi­na jobb på ba­sis av ma­nus och re­gis­sör.”

BERE­NICE BE­JO

KÄN­NER GO­DARD, som är 86 år gam­mal, till pro­jek­tet? Be­jo nic­kar.

– Det gör han, men jag tror in­te han är så för­tjust i det. Michel skic­ka­de ma­nu­set till ho­nom, det är in­te elakt mot ho­nom, sna­ra­re fyllt med re­spekt, men det är nog in­te så lätt när nå­gon gör en film om dig.

Bild: JO­EL RYAN

HOPPAR HOL­LY­WOOD. Bere­nice Be­jo har fått fle­ra er­bju­dan­den från Hol­ly­wood, men nob­bat dem al­li­hop.

Bild: ALASTAIR GRANT

GE­NOM­BROTT. Bere­nice Be­jo blev världs­känd för sin roll i Oscars­be­lö­na­de The ar­tist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.