Ame­ri­kans­ka Idol åter­upp­står

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Pro­gram­met hann knappt läg­ga ned in­nan det åter­upp­stod: Det blir yt­ter­li­ga­re en sä­song av ame­ri­kans­ka Idol. Det är tv-ka­na­len ABC som har gett grönt ljus till en sex­ton­de sä­song av ta­lang­jak­ten, skri­ver Va­ri­e­ty.

Länge var det sagt att den för­ra sä­song­en, som kal­la­des av­skeds­sä­song­en och sän­des i fjol, skul­le bli den sista. Vem som ska le­da pro­gram­met fram­ö­ver, el­ler vil­ka som ska sit­ta i ju­ryn, är än­nu in­te känt.

Ame­ri­kans­ka Idol har se­dan pre­miä­ren 2002 vas­kat fram världs­stjär­nor som Kel­ly Clark­son, Jor­din Sparks, Kris Al­len, Tay­lor Hicks och Car­rie Un­der­wood. Ryan Se­acrest har lett samt­li­ga sä­song­er hit­tills och i ju­ryn har bland and­ra Pau­la Ab­dul, Ma­ri­ah Ca­rey, Nic­ki Mi­naj, Simon Co­well och Jen­ni­fer Lo­pez sut­tit.

I Sve­ri­ge har pro­gram­met bland an­nat sänts i TV4 och TV3. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.