Krys­tad Art­hur­myt i våld­sam ac­tionrul­le

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JAN AN­DERS­SON

AC­TION

KING ART­HUR: LEGEND OF THE SWORD Re­gi: Guy Rit­chie Med: Char­lie Hun­nam, Ju­de Law, Eric Ba­na, Mikael Pers­brandt, m.fl. USA (126 min)

Det var ba­ra en tids­frå­ga in­nan Jax Tel­ler från hyl­la­de tv-se­ri­en Sons of Anar­chy skul­le bli en ac­tionhjäl­te på vi­ta du­ken. Få ka­rak­tä­rer har som han bu­rit en se­rie ge­nom sju långa sä­song­er.

Stund­tals känns det ock­så som om Char­lie Hun­nam åter­vänt till sin paradroll och spe­lar en gäng­le­da­re med ben­hår­da nä­var, rap­pa kom­men­ta­rer och ett otyg­lat hjär­ta, sna­ra­re än den go­de kung Art­hur som drar Ex­ca­li­bur ur ste­nen och för­vän­tas ska­pa en dy­nasti av nob­la rid­da­re kring sitt run­da bord i Ca­me­lot, och där­ef­ter stra­te­giskt byg­ga upp Eng­land som na­tion.

SÅ JOB­BAR IN­TE Guy Rit­chie. Lång­amt är in­te hans grej. Här blir det åka av, och re­dan från bör­jan känns Guy Rit­chi­es Art­hur­film som en bland­ning av Sa­gan om Ring­en och Ga­me of Thro­nes, in­te minst då Ca­me­lot ser ut som Mi­nas Ti­rith och två skå­de­spe­la­re (Ai­dan Gil­len och Mi­chael Mcel­hat­ton) känns igen från rol­ler­na som Pe­tyr Bae­lish och Roo­se Bol­ton i HBO:S fan­ta­sy­se­rie.

Ef­ter en ac­tionpac­kad in­led­ning, där unge Art­hur ser si­na för­äld­rar LÅT STÅ.

mör­das, sveps poj­ken bort av flo­den och dy­ker upp som en an­nan Mo­ses i Lon­don­vas­sen. Med blixt­snab­ba klipp, som egent­li­gen in­te be­rät­tar någon­ting, ru­sar Guy Rit­che se­dan ige­nom Art­hurs våld­sam­ma barn­dom som på nå­got sätt än­då lyc­kas for­ma den blåslag­ne lill­prin­sen till en mot­vil­lig mo­nark.

Men re­san blir lång och längs vägen mö­ter vi en ta­lan­de bläck­fisk, som får den ela­ke kung Vor­ti­gern (Ju­de Law) att mör­da si­na fa­mil­je­med­lem­mar, en väl­digt hå­rig vi­king i form av Mikael Pers­brandt (tänk Be­orn, mer Tol­ki­en­re­fe­ren­ser) och en lätt­ret­lig David Beck­ham med ärr i an­sik­tet och då­lig tand­sta­tus.

För att ing­en ska mis­sa ex­akt hur ond­sint Art­hurs döds­fi­en­de är (även om fa­mil­jeslakt, gu­la ögon och för­må­gan att bli en brin­nan­de de­mon såklart ger vis­sa hin­tar) ser kung Vor­ti­gerns fa­scisto­i­da sol­da­ter ut som Ss-trup­per och hyl­lar sin le­da­re med en klas­sisk Hit­ler­häls­ning.

TROTS DET­TA ÄR Guy Rit­chie en allt­för ru­ti­ne­rad re­gis­sör för att helt kö­ra i di­ket, vis­sa skämt lät­tar upp stäm­ning­en när det be­hövs och Char­lie Hun­nam fun­kar helt okej som svärdsving­an­de hjäl­te­kung. Även om jag ser en mc-knut­te fram­för mig.

Bild: DA­NI­EL SMITH

Art­hur (Char­lie Hun­nam) ryc­ker loss svär­det och hans liv för­änd­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.