Bäs­ta kne­pen för den enk­la köks­träd­går­den

TRÄD­GÅRD: OD­LA GRÖDOR SOM GÅR ATT SKÖRDA OM OCH OM IGEN

Hallands Nyheter - - Trädgård - AN­NA BRATT/TT

Att sät­ta frön och se dem gro och så små­ning­om äta upp re­sul­ta­tet ger en all­de­les sär­skild till­freds­stäl­lel­se. Dess­utom ger hemod­la­de grön­sa­ker en ex­tra god smak. Men ta det lugnt. Du be­hö­ver in­te bli själv­för­sör­jan­de förs­ta som­ma­ren.

– Många tar sig vat­ten över hu­vu­det när de ska sät­ta igång, och det finns en fa­ra i det. Allt­för sto­ra miss­lyc­kan­den kan ju dö­da all od­lings­lust, sä­ger träd­gårds­mäs­ta­ren Lin­da Schilén, som skri­vit nyut­kom­na boken Gen­vä­gar till köks­träd­går­den (Or­da­la­get Bok­för­lag).

Num­mer ett av Lin­da Schi­léns smar­ta gen­vä­gar är att od­la i upp­höj­da bäd­dar – an­ting­en i pall­kra­gar el­ler od­lings­säng­ar.

– Det mins­kar ar­betsin­sat­sen att man in­te be­hö­ver grä­va. Jag od­lar på mitt som­mar­stäl­le i skär­går­den där det ba­ra är berg i da­gen – och ef­tersom jag in­te kan grä­va nedåt byg­ger jag upp­åt, sä­ger hon.

AND­RA FÖR­DE­LAR MED od­lings­bäd­dar är att ogräs­rens­ning­en blir mi­ni­mal ef­tersom ing­et rot-ogräs kom­mer upp från mar­ken. Od­ling­en blir väl­drä­ne­rad och jor­den värms snabbt upp av so­len.

Vad ska man od­la i si­na pall­kra­gar då? Lin­da Schilén tip­sar om lät­ta grön­sa­ker som ger stor skörd, som zuc­chi­ni, man­gold, sal­lad el­ler soc­ke­rär­ter. Bör­ja med att fun­de­ra över vad du helst äter.

– Välj ba­ra så­dant du vet att du fak­tiskt kom­mer att an­vän­da i din mat­lag­ning. Vil­ka är di­na fa­vo­ri­tre­cept? Om din grö­na tråd är ruc­co­la – sat­sa då på det i stäl­let för asi­a­tisk pak choi.

LIN­DA TYC­KER IN­TE hel­ler man ska läg­ga allt­för myc­ket ener­gi på att förod­la in­om­hus. Of­ta be­hövs det in­te.

– Myc­ket går att frö­så di­rekt, och vill man kan man kö­pa fär­digupp­driv­na plan­tor i träd­gårds­bu­ti­ken. Om man frö­sår li­te sam­ti­digt som man plan­te­rar de köp­ta plan­tor­na ham­nar man i bra fas för två skör­dar.

Ef­tersom od­ling­en sker i pall­kra­gar blir ogräs­rens­ning­en in­te be­tung­an­de, men gall­ring och göds­ling får man ord­na med.

–Sår du in­te för rik­ligt blir det in­te så myc­ket gall­ring hel­ler. Sät­ter du fem soc­ke­rärt­s­frön får du väl tre plan­tor, och det kans­ke är la­gom. Men du kan än­då be­hö­va gall­ra en del för att al­la ska få sin plats, om nå­got väx­er på be­kost­nad av nå­got an­nat.

När det gäl­ler göds­ling an­vän­der Lin­da Schilén gär­na hön­spel­lets som man blan­dar ut med vat­ten.

– Det är som att ge nä­rings­dropp åt väx­ter­na, man ser ef­fek­ten di­rekt.

I GENVÄGSTRÄDGÅRDEN od­lar man hell­re så­dant man kan äta di­rekt än sa­ker man lag­rar el­ler för­äd­lar, tyc­ker Lin­da Schilén.

– Det blir lätt för myc­ket av ett pro­jekt, och ris­ken är att skör­den för­gås i stäl­let för att avnju­tas. Hos oss tar soc­ke­rär­ter­na gen­vä­gen di­rekt till mun­nen, de hin­ner säl­lan pas­se­ra tall­ri­ken ens.

Nu kom­mer det bäs­ta av allt: När det blir höst i gen­vä­gens köks­träd­gård gör man – ingen­ting. Ing­en höst­gräv­ning, ing­en rens­ning, ing­en täck­ning. Ef­ter skör­den går man helt en­kelt ba­ra där­i­från.

– Om man till ex­em­pel har od­lat soc­ke­rär­tor el­ler bö­nor som kvä­ve­göds­la­re ska de de­fi­ni­tivt få viss­na ned och för­mult­na på plat­sen, an­nars gör de ing­en nyt­ta. Dess­utom tyc­ker jag att det är gans­ka vac­kert med fröställ­ning­ar som får va­ra kvar. Det blir ock­så en bra mark­täc­ka mot ogräs, sä­ger Lin­da Schilén.

En­da gång­en man ska grä­va upp och slänga nå­got är om man har haft ska­de­gö­ra­re som över­vint­rar kring väx­ter­nas röt­ter.

Det här blir som­ma­ren då du skör­dar eg­na mo­röt­ter och ploc­kar hemod­lad sal­lad till grill­fes­ten! Du be­hö­ver in­te bry­ta ryg­gen för att an­läg­ga en köks­träd­gård – här är al­la smar­ta gen­vä­gar.

”Välj ba­ra så­dant du vet att du fak­tiskt kom­mer att an­vän­da i din mat­lag­ning”

LIN­DA SCHILÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.