Mil­jon­s­mäll för Hal­lands­tra­fi­ken

TÅ­GO­LYC­KAN: Hal­lands­tra­fi­ken har fått en förs­ta rap­port på hur myc­ket tå­go­lyc­kan kos­ta­de – no­tan kom­mer lan­da på runt sex mil­jo­ner kro­nor. Men vd Andreas Almquist oro­ar sig mer för nå­got an­nat.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Slut­no­tan för tå­go­lyc­kan lär lan­da på när­ma­re sex mil­jo­ner kro­nor för Hal­lands­tra­fi­ken. – Men det värs­ta är att det ska­dar vårt för­tro­en­de, sä­ger vd Andreas Almquist.

Det var nat­ten till den 25 april som ett gods­tåg spå­ra­de ur i Var­berg. Det blev ka­os och mäng­der av tåg fick stäl­las in.

Olyc­kan drab­ba­de tåg­tra­fi­ken till och från Var­berg i cir­ka en och en halv vec­ka. Nu kan Hal­lands­tra­fi­ken sam­man­stäl­la no­tan – och den blir re­jält känn­bar.

– I dags­lä­get är pro­gno­sen en mil­jon kro­nor i er­sätt­nings­krav, men det kom­mer in lö­pan­de krav så det kan bli nå­got mer. Tro­ligt­vis ett par hund­ra­tu­sen till, sä­ger Hal­lands­tra­fi­kens vd Andreas Almquist.

UN­DER TI­DEN för­lo­ra­de Hal­lands­tra­fi­ken ock­så in­täk­ter för in­ställ­da av­gång­ar, den no­tan lan­dar på cir­ka 2 mil­jo­ner kro­nor.

Och som tred­je tunga post finns ut­gif­ter­na för er­sätt­nings­tra­fi­ken som fick kall­las in – to­talt 2,5 mil­jo­ner kro­nor

Det gör att slut­sum­man för Hal­lands­tra­fi­ken kom­mer bli runt 6 mil­jo­ner.

– Det går in­te hit­ta nå­got lik­nan­de i när­tid för vår del. Det är ex­tra­or­di­närt, en unik hän­del­se, sä­ger Andreas Almquist om om­fatt­ning­en.

HAN NÄM­NER STOR­MAR och strej­ker men då har man i för­väg kun­nat in­for­me­ra tågre­se­nä­rer om be­grän­sad trafik.

Han me­nar att den eko­no­mis­ka smäl­len är känn­bar och kom­mer på­ver­ka Hal­lands­tra­fi­ken.

– En krass jäm­fö­rel­se, det är un­ge­fär li­ka myc­ket peng­ar som vi tänkt sat­sa på tra­fik­sats­ning­ar för he­la näs­ta år. Men jag tror att vi kan han­te­ra det i vår budget, sä­ger Andreas Almquist.

MEN DET ÄR trots allt in­te det eko­no­mis­ka lä­get som be­kym­rar ho­nom mest. Hal­lands­tra­fi­ken har fått ut­stå hård kri­tik hur man han­te­ra­de olyc­kan. Fram­för allt var det in­for­ma­tio­nen som brast.

– Lång­sik­tigt ska­dar det här för­tro­en­det för tåg­tra­fi­ken. Vi in­led­de året med tre väl­digt bra må­na­der men det här slår un­dan föt­ter­na för oss ef­ter allt jobb vi lagt ner.

Hur tyc­ker du att ni han­te­ra­de in­for­ma­tio­nen kring tra­fik­lä­get?

– Det är ett om­rå­de som vi mås­te för­bätt­ra. Det är ett bransch­pro­blem för he­la kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Sve­ri­ge. Gång ef­ter an­nan är det för knapp­hän­dig in­for­ma­tion, sä­ger han.

Var­för miss­lyc­kas ni då?

– Det är ett struk­tu­rellt fel och det kän­ner vi till nu. Det är mäng­der av da­ta som skic­kas och där mås­te vi in och hit­ta nya vägar, de är in­te till­räck­ligt snab­ba.

– Re­se­pla­ne­ra­ren upp­da­te­ra­des in­te och då fick vi läg­ga upp in­for­ma­tion i löp­text på hem­si­dan. Men då ut­nytt­jar vi in­te sy­ste­met vi sit­ter på.

KUND­VÄR­DAR SKUL­LE HA rest med de förs­ta er­sätt­nings­bus­sar­na men då de in­te dök upp för­svann även den ser­vicen.

Myc­ket gick fel och även en vec­ka ef­ter olyc­kan var många re­se­nä­rer upp­rör­da över in­for­ma­tio­nen.

– Här och nu är de här den här punk­ten högst upp på agen­dan. Det gäl­ler att rig­ga ar­be­tet fram­åt. Jag är över­ty­gad om att vi kom­mer han­te­ra det bätt­re näs­ta gång, det mås­te vi, sä­ger Andreas Almquist.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

UPP­RÖR­DA. Mäng­der av re­se­nä­rer drab­ba­des av tå­go­lyc­kan i Var­berg. De har un­ge­fär två må­na­der på sig att an­sö­ka om er­sätt­ning av Hal­lands­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.