Stort ska­de­stånd i låstvist

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Fy­ra ti­di­ga­re an­ställ­da hos Wik­ströms Lås har dömts till ska­de­stånd på 2,7 mil­jo­ner kro­nor. En­ligt tings­rät­ten har de age­rat il­lo­jalt och be­gått kon­kur­rens­brott när de gick över till Skrea Lås & Smi­de.

Strax ef­ter att de fy­ra an­ställ­da slu­tat på Wik­ströms Lås drev och ar­be­ta­de de i kon­kur­re­ran­de Skrea Lås & Smi­de. Ett av­tals­brott, an­ser tings­rät­ten som nu be­slu­tat att de ska be­ta­la fle­ra mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd till sin ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­re.

Vå­ren 2013 kö­per Ri­kard Hol­mén an­ri­ka Wik­ströms Lås på Ar­vid­storps­vä­gen i Fal­ken­berg. Året där­på sä­ger fy­ra av fem an­ställ­da upp sig och åter­finns snart i den ny­star­ta­de kon­kur­ren­ten Skrea Lås & Smi­de AB. Det blir start­skot­tet till en kon­flikt som till slut fick av­gö­ras av Var­bergs tings­rätt.

DOMSLUT: DE TI­DI­GA­RE an­ställ­da ska be­ta­la sam­man­lagt 2,7 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd till sin fö­re det­ta ar­bets­gi­va­re.

– Det känns jäk­ligt skönt att tings­rät­ten ta­git det här be­slu­tet. Det har va­rit en lång pro­cess med myc­ket tan­kar, sä­ger Ri­kard Hol­mén.

– Det här är en full­stän­dig per­son­lig tra­ge­di för mi­na hu­vud­män, sä­ger ad­vo­kat Gun­nar An­ders­son, som fö­re­trätt de ti­di­ga­re an­ställ­da i rät­ten.

De ska­de­stånds­skyl­di­ga är Iré­ne Her­mans­son, hen­nes ma­ke Svenå­ke Her­mans­son, so­nen Fred­rik Her­mans­son samt Oli­ver Säfström.

Skrea Lås & Smi­de star­tar upp i sam­ma veva som de fy­ra läm­nar Wik­ströms, un­der vå­ren och som­ma­ren 2014. Oli­ver Säfström blir snabbt vd i bo­la­get. Fred­rik Her­mans­son sty­rel­se­ord­fö­ran­de. Iré­ne Her­mans­son har de li­cen­ser som är nöd­vän­di­ga för att kun­na driva fö­re­tag i lås­bran­schen.

TINGS­RÄT­TEN AN­SER ATT de age­rat il­lo­jalt samt bru­tit mot in­gång­na av­tal när de star­ta­de en kon­kur­re­ran­de verk­sam­het och på någ­ra må­na­der tog över en stor del av Wik­ströms kun­der.

– Det ba­ra spru­ta­de in upp­säg­ning­ar un­der de fy­ra förs­ta må­na­der­na ef­ter att de slu­tat. Vi upp­lev­de det som att de kon­tak­ta­de vå­ra kun­der på ett väl­digt ag­gres­sivt sätt, sä­ger Ri­kard Hol­mén.

Un­der någ­ra må­na­ders tid by­ter över 70 av Wik­ströms kun­der le­ve­ran­tör till det nya fö­re­ta­get. Tings­rät­ten fin­ner det osan­no­likt att det skul­le ha skett om de ti­di­ga­re an­ställ­da in­te an­vänt upp­gif­ter de fått ge­nom sin an­ställ­ning hos Wik­ströms för att kon­tak­ta kun­der­na. Rät­ten an­ser att de fy­ra har age­rat il­lo­jalt och i sam­för­stånd och att Wik­ströms li­dit stor eko­no­misk ska­da av det­ta.

FÖR DET­TA SKA de be­ta­la ett ge­men­samt ska­de­stånd på 1,2 mil­jo­ner kro­nor. De ska dess­utom be­ta­la in­di­vi­du­el­la ska­de­stånd på var­de­ra 30 000 kro­nor för att ha bru­tit mot be­stäm­mel­ser i si­na an­ställ­nings­kon­trakt.

Ut­ö­ver det ska Iré­ne och Svenå­ke Her­mans­son be­ta­la var­de­ra 720 000 kro­nor för brott mot kon­kur­rens­för­bud.

Till sa­ken hör näm­li­gen att Iré­ne Her­mans­son en gång i ti­den äg­de Wik­ströms Lås. 2010 sål­de hon verk­sam­he­ten till Borås­ba­se­ra­de Låsteam. Det var en så kal­lad ”in­kråm­sö­ver­lå­tel­se” där he­la per­so­nal­styr­kan ar­be­ta­de kvar. I av­ta­let ingick en kon­kur­rensklau­sul som in­ne­bar att ing­en av ma­kar­na Her­mans­son, om de i fram­ti­den skul­le sä­ga upp sig, fick va­ra ak­tiv i lås­bran­schen un­der två års tid.

Även om de själ­va tol­kat klau­su­len an­norlun­da slår tings­rät­ten fast att det­ta gäl­ler även gente­mot den nya äga­ren.

Det sam­man­lag­da ska­de­stån­det upp­går där­med till över 2,7 mil­jo­ner kro­nor, plus rän­ta. Dess­utom ska de be­ta­la Wik­ströms rät­te­gångs­kost­na­der på 241 000 kro­nor.

HN HAR SÖKT de ti­di­ga­re an­ställ­da. Ing­en av dem vill ut­ta­la sig om do­men. De hän­vi­sar till sin ad­vo­kat Gun­nar An­ders­son.

– Det var in­te riktigt den här ut­gång­en jag vän­tat mig. Jag gjor­de en an­nan be­döm­ning av un­der­la­get än tings­rät­ten, sä­ger han. Kom­mer ni att över­kla­ga?

– Det är ett be­slut som mi­na hu­vud­män får ta. Men jag har svårt att tän­ka mig att de in­te kom­mer att över­kla­ga, sä­ger Gun­nar An­ders­son.

Bild: TOBIAS SVENS­SON

NÖJ­DA. Wik­ströms äga­re Ri­kard Hol­mén och vd Mi­kael Wes­ter­bac­ka är nöj­da med tings­rät­tens dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.