Kust­byn får så sak­te­li­ga sin form

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Di­rek­törs­vil­lor har de kal­lats, de hus som ska få ett strand­nä­ra lä­ge i Ugg­larp. Mi­kael Ji­den­holm säl­jer mark för det­ta än­da­mål – men hur går det?

Nio av 22 tom­ter är sål­da el­ler bo­ka­de, tre av dem be­bygg­da. Sak­ta väx­er det kust­nä­ra om­rå­det fram i Ugg­larp. Än så länge som ett fri­tids hus­om­rå­de.

– När man kom­mer upp i den­na li­te dy­ra­re pris­klass, här kos­tar tom­ter­na från 1,6 mil­jo­ner kro­nor till 2,9 mil­jo­ner, så tar det li­te ex­tra tid med för­sälj­ning­en, sä­ger Ma­ria Jack­son på Var­bergs­hus som har för­sälj­nings­upp­dra­get.

Tre tom­ter är be­bygg­da. Tre är på gång att be­byg­gas. För de öv­ri­ga tre tom­ter­na, som är sål­da el­ler bo­ka­de, är bygg­pla­ner­na än­nu in­te riktigt kon­kre­ta.

RE­DAN FÖR tolv år se­dan lan­se­ra­des pla­ner­na, som fick en väl­vil­lig och snabb han­te­ring av kom­mu­nen. De­talj plan­för­sla­get över­kla­ga­des dock och fick gö­ras om ef­ter ett un­der­kän­nan­de på for­mel­la grun­der. Det dröj­de sex-sju år in­nan klar­teck­net var ett fak­tum. 2013, ef­ter yt­ter­li­ga­re för­be­re­del­ser, bör­ja­de för­sälj­ning­en.

– Det som loc­kat oss är na­tur­ligt­vis när­he­ten till ha­vet och den fan­tas­tis­ka na­tu­ren. Min hust­ru kom­mer från Kin­na­red och var i Ugg­larp re­dan som barn på som­rar­na. Vi har se­dan haft en mind­re som­mar­stu­ga i Ugg­larp. Så vi slog till di­rekt när den här möj­lig­he­ten kom, sä­ger Jan Maelum, it-fö­re­ta­ga­re i Stock­holm som är en av dem som nu har ett fär­digt hus i Ugg­larps kust­by.

– Jag och min hust­ru har job­ben i Stock­holm, men är ne­re vid le­dig­he­ter un­der oli­ka ti­der på året.

EN AV SUPPORTRARNA till ett så­dant här at­trak­tivt bo­stads­om­rå­de var kom­mu­nens då­va­ran­de nä­rings­livs­chef Jan Stål­nac­ke. An­nars fanns det starkt kri­tis­ka rös­ter som me­na­de att na­tur­vär­det med ett öp­pet kust­land­skap för­där­vas. Men Stål­nac­ke mo­ti­ve­ra­de då en be­byg­gel­se ut­i­från sitt upp­drag att loc­ka fö­re­ta­ga­re och de­ras verk­sam­he­ter till Fal­ken­berg: ”Och mitt sto­ra be­kym­mer är var fö­re­tags­le­dar­na ska bo nå­gon­stans”, sa nä­rings­livs­che­fen som såg en brist på attrak­ti­va bo­stä­der för in­flyt­tan­de per­so­ner med höga in­koms­ter. Där­med var det möj­li­gen miss­vi­san­de ut­tryc­ket myn­tat som se­dan följt Ugg­larps kust­by: ”Di­rek­törs­vil­lor.”

OCH NÄRINGSLIVSCHEFENS vi­sion kan ifrå­ga­sät­tas, för än­nu är det in­te nå­gon som ver­kar bo­sät­ta sig där per­ma­nent. Kust­byn är i vart fall in­led­nings­vis ett om­rå­de för fri­tids­bo­en­de, med re­jält till­tag­na vil­lor ef­tersom bygg­rät­ten på de sto­ra tom­ter­na är ge­ne­rös.

– En ty­pisk kund kan va­ra nå­gon som är 55-60 år gam­mal från Små­land el­ler Gö­te­borgs­om­rå­det. De vill till en bör­jan ha det som fri­tids­hus, men med tanken att kans­ke flyt­ta dit per­ma­nent ef­ter pen­sion, kon­sta­te­rar Ma­ria Jack­son.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.