HN på plats på Nä­rings­livs­da­gen

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­TIL­DA CARLSTRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

Hal­lands Nyheter är i dag med när Var­bergs Nä­rings­livs­dag an­ord­nas för förs­ta gång­en. ”Vi vill mö­ta vå­ra lä­sa­re”, sä­ger re­dak­tions­chef Ce­ci­lia Frisk.

En gam­mal stats­mi­nis­ter, Hal­lands Nyheter och en tung goodie­bag. Det är någ­ra av kom­po­nen­ter­na i Var­bergs Nä­rings­livs­dag.

I dag är det dags för Var­bergs Nä­rings­livs­dag i Sp­ar­banks­hal­len. Ett av de sto­ra drag­plåst­ren bland fö­re­lä­sar­na är den ti­di­ga­re stats­mi­nis­tern Gö­ran Pers­son som i dag sit­ter i sty­rel­sen för bo­la­get som äger RC His­ser­vice i Var­berg.

– Han är en av Sve­ri­ges bästa fö­re­lä­sa­re och re­to­ri­ker. Jag har in­te hört ho­nom i den här for­men se­dan han var stats­mi­nis­ter och det tror jag att många är ny­fik­na på, sä­ger Niclas Wil­helms­son NW event som står för ka­la­set.

BE­SÖ­KAR­NA FÅR ÄVEN hö­ra Yng­ve Ber­gqvist pra­ta om hur han ska­pa­de det be­röm­da isho­tel­let i Juk­ka­sjär­vi, me­te­o­ro­lo­gen Pär Holm­gren om håll­bar­hets­frå­gor och Lai­la Bag­ge om miss­lyc­kan­den och fram­gång­ar.

– Jag tror in­te folk har koll på hur hen­nes liv har va­rit. De fles­ta har mest sett hen­ne i Idol på tv, men hon har gjort så myc­ket mer, sä­ger Niclas Wil­helms­son.

Kon­fe­ren­ci­er för eve­ne­mang­et är Ma­ria ”Sal­ly” Lun­dqvist. I en av mäs­sans 19 mont­rar står dess­utom Hal­lands Nyheter re­do att ta emot lä­sar­nas tips på in­tres­san­ta per­so­ner el­ler nyheter att skri­va om.

– Vi vill mö­ta vå­ra lä­sa­re och fånga upp frå­gor som är in­tres­san­ta och re­le­van­ta för dem, sä­ger Ce­ci­lia Frisk, re­dak­tions­chef, som även kom­mer att med­ver­ka i en paneldebatt om hur nä­rings­li­vet, of­fent­lig verk­sam­het och me­dia kan sam­ar­be­ta för att ta till­va­ra Var­bergs po­ten­ti­al.

SCHE­MAT FÖR DA­GEN är mi­nut­styrt och fö­re­läs­ning­ar­na bör­jar på ojäm­na ti­der som 13.07, 15.42 och 16.44.

– Vi mås­te hål­la körsche­mat, det häng­er ihop med fö­re­lä­sar­na och de­ras ti­der. Allt ska syn­ka så vi kom­mer att va­ra gans­ka strik­ta med körsche­mat, sä­ger Niclas Wil­helms­son.

To­talt räk­nar ar­ran­gö­ren med att om­kring 500 per­so­ner kom­mer va­ra där. Han vill in­te av­slö­ja vad som göms i goodie­bag­sen, men ger en li­ten hint om ett över­ras­kan­de in­ne­håll.

– Den kom­mer att väga si­na ki­lon att bä­ra hem. Är man in­te nöjd ef­ter den goodie­ba­gen, då läg­ger jag ner, sä­ger han.

Bild: TO­MAS ONEBORG/TT

DRAG­PLÅS­TER. Gö­ran Pers­son, ti­di­ga­re stats­mi­nis­ter, är en av fö­re­lä­sar­na på Var­bergs Nä­rings­livs­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.