Fal­ken­bergs gå­ga­tor

CENTRUMUTVECKLING. En gå­ga­ta kan in­bju­da till ett myl­ler av män­ni­skor, men en gå­ga­ta i en mind­re stad kan ock­så le­da till öds­lig­het.

Hallands Nyheter - - Ledare -

LEDARE 11/5. Ett bil­fritt cent­rum där ga­tor­na istäl­let för bi­lar fylls av han­del, bloms­te­rar­range­mang och konstin­stal­la­tio­ner; en bil­fri­het som istäl­let ger ut­rym­me för ett myl­ler av män­ni­skor och fyll­da ute­ser­ve­ring­ar.

Det lå­ter idyl­liskt. Frå­gan är dock hur många da­gar på ett år som en stad av Fal­ken­bergs stor­lek kom­mer att upp­nå den­na mål­bild för bil­fria ga­tor? Ris­ken är ty­värr stor att be­skriv­ning­en av ett bil­fritt cent­rum istäl­let blir så här: tys­ta ga­tor med in­slag av bloms­te­rar­range­mang och konst. Här och var går någ­ra män­ni­skor och på en av ute­ser­ve­ring­ar­na sit­ter två mat­gäs­ter och hutt­rar och be­kla­gar sig över en kall som­mar.

VISST ÄR DET så att bi­len un­der lång tid fått ett för stort ut­rym­me i vå­ra stads­mil­jö­er. Vi be­hö­ver ab­so­lut ge mer plats för kol­lek­tiv­tra­fik, cyklar och mil­jö­er som upp­munt­rar män­ni­skor att an­vän­da be­nen för det som he­ter gå. Men det gäl­ler ock­så att ha med sig per­spek­ti­vet om att bi­len un­der­lät­tar män­ni­skors var­dag. För många är den ett mås­te, in­te minst i en stad av Fal­ken­bergs stor­lek där kol­lek­tiv­tra­fik in­te be­står av tun­nel­ba­nor och spår­vag­nar med av­gång­ar var fem­te mi­nut. Vill man ha en le­van­de stads­kär­na gäl­ler det där­för att ta hän­syn till det fak­tum att män­ni­skor till stor del är bil­bur­na.

MED DET­TA SOM bak­grund kan vi nu än­då kon­sta­te­ra att so­ci­al­de­mo­kra­ter, mil­jö­par­tis­ter och sve­ri­ge­de­mo­kra­ter i Fal­ken­bergs kom­mun­sty­rel­se har bil­dat ma­jo­ri­tet för att en be­ty­dan­de del av stads­kär­nan ska ut­veck­las till gå­ga­tor. De tar där­med på sig ett stort an­svar för hur han­deln i cent­rum kom­mer att ut­veck­las.

Ska det fin­nas nå­gon chans till att upp­nå den be­skriv­ning av ett le­van­de cent­rum, som be­skrivs i in­led­ning­en av den­na text, gäl­ler det att verk­li­gen åstad­kom­ma attrak­ti­va in­slag på ga­tor och torg som lyc­kas loc­ka män­ni­skor. In­te en­bart so­li­ga se­mester­da­gar ut­an även grå­mul­na var­da­gar. Den ut­ma­ning­en är in­te lätt och det är där­för fullt be­grip­ligt att hand­la­re i Fal­ken­bergs cent­rum nu kän­ner stor oro för fram­ti­den. Det är helt en­kelt tufft nog som det re­dan är när den bil­bur­na befolkningen här, pre­cis som i and­ra stä­der, ten­de­rat att istäl­let hand­la på köp­cent­rum med sto­ra par­ke­rings­möj­lig­he­ter.

RIM­LI­GA­RE VO­RE DET att gå till­ba­ka till det som ur­sprungs­frå­gan i mo­tio­nen från Mar­cel­le Far­jal­lah (S) hand­lar om – det vill sä­ga att göra cent­rum bil­fritt un­der vec­ko­slu­ten in­för jul. Det­ta skul­le dess­utom kun­na ut­vid­gas till som­mar­da­gar då chan­sen till till­ström­ning av både bo­en­de och tu­ris­ter i cent­rum är hög­re. Ska det­ta nå fram­gång gäl­ler det sam­ti­digt att fyl­la ga­tu­ut­rym­met med an­nat istäl­let för en­bart tom­rum när bi­lar­na är bor­ta: ex­em­pel­vis mat­stånd, ga­tu­un­der­håll­ning med me­ra. Att som man gör nu, stänga av Ny­ga­tan som­mar­tid, är in­te nog. Det är ut­bu­det som loc­kar män­ni­skor, in­te en­bart ut­rym­met där det går att gå. 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

Bild: OLA FOLKESSON

NY­GA­TAN. Liv och rö­rel­se upp­står in­te en­bart på grund av ut­rym­me. Det krävs ut­bud ock­så och in­te säl­lan ett ut­om­hus­kli­mat att vis­tas i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.