Häl­sa byggs ti­digt – öka rö­rel­sen i sko­lan

Hallands Nyheter - - Ledare - MAT­HI­AS GRIMPE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Jäm­fört med öv­ri­ga Eu­ro­pa lig­ger Sve­ri­ge lågt med vå­ra 56 tim­mar i snitt per läsår med sko­lid­rott. Länge har Frankrike lyfts fram som ett fö­re­dö­me med si­na näs­tan dub­belt så många tim­mar. Ef­ter Bun­ke­flo­pro­jek­tet höjer även Karl­stad am­bi­tio­nen och ska sät­ta Sve­ri­ge överst på id­rotts­lek­tio­ner­nas topp­lis­ta. Fö­re­sat­ser­na är ut­märk­ta och re­sul­ta­ten får sprid­nings­ef­fek­ter på öv­ri­ga sko­läm­nen.

SKO­LID­ROTT ÄR ETT en­kelt sätt att hö­ja in­tres­set för rö­rel­se. Oin­spi­re­ran­de id­rotts­lek­tio­ner får dock to­talt mot­satt ef­fekt och ökar istäl­let från­va­ro och an­de­len glöm­da gympa­klä­der. Om vi blic­kar över Ös­ter­sjön och till Eu-gran­nen Li­tau­en, är in­tres­set stort bland barn att de ska rö­ra på sig. På skol­tid dess­utom.

För­u­tom bas­ket finns det fot­boll, dans och ka­ra­te att väl­ja på. Na­tio­nel­la täv­ling­ar ar­ran­ge­ras och skol­mäs­ter­skap upp­skat­tas av ele­ver­na som då för­u­tom te­o­re­tis­ka prov, ock­så får re­el­la fy­sis­ka mål att strä­va mot. I Sve­ri­ge vo­re ett förs­ta steg fler för­sko­lor och sko­lor med id­rott och häl­sa som pro­fil.

BE­HO­VET BLIR ALLT mer up­pen­bart även sett till forsk­ning­en som vi­sar att det är myc­ket vik­tigt med fy­sisk ak­ti­vi­tet in­nan pu­ber­te­ten, men även ef­teråt. De ti­di­ga åren i en män­niskas liv läg­ger grun­den för den fram­ti­da häl­san. Som be­kant spen­de­rar barn så stor del va­ken tid i för­sko­lor och sko­lors re­gi att det vo­re för­del­ak­tigt att även an­vän­da den­na tid till så myc­ket rö­rel­se och ute­vis­tel­se det ba­ra är möj­ligt.

Häl­so- och nyt­to­ef­fek­ter­na är så många att det in­te går att för­bi­se dem läng­re. Stil­la­sit­tan­de le­der till ohäl­so­sam­ma till­stånd med hjärt- och kärl­sjuk­do­mar, di­a­be­tes och så vi­da­re som där­ef­ter i all­de­les för många fall le­der till en för­ti­da död, dess­utom för en väl­digt ung ge­ne­ra­tion. An­sva­ri­ga vid Norr­strands­sko­lan i Karl­stad har ef­ter in­fö­ran­det av dag­li­ga id­rotts­lek­tio­ner sett ett tyd­ligt po­si­tivt skif­te, för­u­tom bätt­re be­tyg, som bätt­re kon­cent­ra­tion vid te­o­re­tis­ka äm­nen, bätt­re sam­man­håll­ning och bätt­re sömn bland ele­ver­na.

SKO­LANS AN­SVAR STRÄC­KER sig dock in­te läng­re än sche­ma­lagd tid. Hu­vud­an­sva­ret för barns häl­sa har all­tid för­äld­rar­na. De är de bästa fö­re­bil­der­na. Men i de hem där mo­tion och id­rott in­te an­ses vik­tigt el­ler häl­san in­te pri­o­ri­te­ras, där fyl­ler både för­sko­lor och sko­lor en livsvik­tig funk­tion. Då är de med och läg­ger grun­den till barns häl­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.