PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare - Syd­östran (S)

* Gi­vet­vis bör fo­kus i väl­färds­sek­torn lig­ga på verk­sam­he­ter­nas kva­li­tet. Lyc­kas pri­va­ta ut­fö­ra­re se­dan le­ve­re­ra så­väl hög kva­li­tet som hög vinst bör po­li­ti­ker in­te sä­ga stopp, ut­an sna­ra­re se och lä­ra.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* När väns­terns vinst­stopp ställs mot alliansens kva­li­tets­krav bor­de va­let av sam­tals­part­ner för re­ge­ring­en va­ra lätt. Men det är ack så svårt för en splitt­rad och bak­bun­den so­ci­al­de­mo­kra­ti.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

* Ut­red­ning­en och ut­re­da­ren har in­te va­rit in­tres­se­rad av att för­ut­sätt­nings­löst un­der­sö­ka hur väl­fär­den kan bli bätt­re. Med så­da­na för­ut­sätt­ning­ar bor­de ing­en för­vå­nas av att kri­ti­ken bli­vit hård och att ut­red­nings­re­sul­tat bli­vit som det bli­vit.

Ble­kinge Läns Tid­ning (ob lib)

* Par­ti­er­na ha­de kun­nat dis­ku­te­ra och sä­kert kom­ma fram till reformer som skul­le för­stär­ka den svens­ka väl­färds­sek­torn och skyd­da barn, sju­ka och gam­la från ut­nytt­jan­de. Istäl­let lå­ter man två års ar­be­te bli till en strids­klub­ba i hän­der­na på Väns­ter­par­ti­et.

Små­lands­pos­ten (M)

* Ma­jo­ri­te­ten svens­kar vill ha ord­ning och re­da i väl­fär­den. Det krä­ver de­mo­kra­tisk kon­troll och in­syn i hur skat­te­peng­ar­na an­vänds. Bätt­re vård och om­sorg krä­ver fler hän­der i vård och om­sorg. En bätt­re sko­la krä­ver fler vux­na i sko­lan. Vinst­jakt hör in­te hem­ma där.

Vi mås­te skri­va om reg­ler­na så att glo­ba­li­se­ring fun­ge­rar för al­la eu­ro­pé­er. Så att fri han­del blir det sam­ma som rätt­vis han­del.

Frans Tim­mer­mans, Eu­kom­mis­sio­nens förs­te vice ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.