Låt äld­re som vill få fort­sät­ta ar­be­ta

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

JOBB. Den se­nas­te ti­den har vi kun­nat lä­sa om fle­ra kän­da tv-per­son­lig­he­ter, som har fått läm­na si­na ar­be­ten för att de pas­se­rat 67-års­grän­sen. Claes Elfs­berg, Ma­ri­an­ne Rund­ström och Mar­git Sil­berste­in är någ­ra ex­em­pel på års­ri­ka per­so­ner som möts av pen­sions­bi­lan, som tving­ar dem till en ofri­vil­lig pen­sio­ne­ring och bort från sin ar­bets­plats.

DET ÄR DAGS för en för­änd­ring. Det är dags att en gång för al­la göra upp med de nor­mer och at­ti­ty­der som ser äld­re ar­bets­kraft som för­bru­kad. Och vi mås­te ta po­li­tis­ka ini­ti­a­tiv som stär­ker rät­ten att ar­be­ta läng­re för den som så öns­kar. Li­be­ra­ler­na fö­re­slår där­för att ål­ders­grän­sen för rät­ten att stan­na i ar­bets­li­vet ska hö­jas från da­gens 67 till 69 år.

Det är vik­tigt att män­ni­skor som vill och kan, får möj­lig­het att ar­be­ta läng­re upp i åld­rar­na. Vi vill lis­ta tre skäl:

För det förs­ta hand­lar det om fri­het. Män­ni­skor som kän­ner gläd­je i sitt ar­be­te och fin­ner att pen­sio­närs­li­vet är syss­lo­löst mår bätt­re av att ar­be­ta. Det är bra för häl­san att få kän­na sig be­hövd – ock­så i sin yr­kes­i­den­ti­tet. Och gi­vet­vis ger det ock­så de som job­bar mer peng­ar att rö­ra sig med.

För det and­ra hand­lar det om sam­hälls­e­ko­no­min. Att allt fler le­ver allt läng­re är en av vår tids störs­ta fram­steg, men det ska­par ock­så ut­ma­ning­ar. Vi bör­jar ar­be­ta allt se­na­re i li­vet sam­ti­digt som vi le­ver allt läng­re ef­ter pen­sio­ne­ring­en. Ska vi ha en bra väl­färd och rim­li­ga ni­vå­er på pen­sio­ner­na krävs helt en­kelt att fler ar­be­tar läng­re.

För det tred­je hand­lar det om kom­pe­tens. Det är vik­tigt på en ar­bets­plats att ha nå­gon ru­ti­ne­rad att fråga om råd, som har in­sti­tu­tio­nellt min­ne och som kan age­ra som en men­tor åt yng­re an­ställ­da. Livser­fa­ren­het är en oum­bär­lig kom­pe­tens på en allt mer kom­plex ar­bets­mark­nad.

Livser­fa­ren­het är en oum­bär­lig kom­pe­tens på en allt­mer kom­plex ar­bets­mark­nad.

I DAG FINNS at­ti­ty­der och la­gar som in­ne­bär att kom­pe­ten­ta per­so­ner som Claes Elfs­berg och Ma­ri­an­ne Rund­ström tving­as bort från si­na jobb all­de­les för ti­digt. Det är då­ligt för in­di­vi­den själv, för sam­hälls­e­ko­no­min och för ar­bets­plat­sen. Det är dags för nya reg­ler som ger fler chan­sen att stan­na läng­re i ar­bets­li­vet. Det är dags att en gång för al­la göra upp med de nor­mer och at­ti­ty­der som ser äld­re ar­bets­kraft som för­bru­kad.

Jan Erts­born (L)

f.d.riks­dags­le­da­mot

Mats Pers­son (L) riks­dags­le­da­mot och eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son Bar­bro Wes­ter­holm (L)

riks­dags­le­da­mot

Bild: VIL­HELM STOKSTAD/TT

TV-PEN­SIO­NÄR. Ny­hets­an­ka­ret Claes Elfs­berg gjor­de sin sista sänd­ning för Ak­tu­ellt fö­re pen­sio­ne­ring­en i no­vem­ber 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.