7,5 mil­jo­ner till tre del­pro­jekt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Över sju mil­jo­ner ska sat­sas på de­mens­vår­den” (22/4).

VAR­BERG. Nej, vi har in­te sat­sat 7,5 mil­jo­ner på kon­tor, ma­te­ri­al och bi­lar till tre per­so­ner i ett de­mensteam och jag för­står att många an­hö­ri­ga till per­so­ner med de­mens­sjuk­do­mar, både yng­re och äld­re sat­te mor­gonkaf­fet i vrång­stru­pen när de läs­te en in­ter­vju med Er­land Lin­jer (M) ordf So­ci­al­nämn­den, den 22 april.

So­ci­al­nämn­den be­slu­ta­de den 21 april 2017, att sat­sa på tre oli­ka del­pro­jekt.

1. För­stär­ka re­sursteam de­mens och ut­ö­ka dess upp­drag för kon­ti­nu­er­lig kun­skaps­sprid­ning ut till al­la be­rör­da verk­sam­he­ter (hem­tjänst, bo­en­de­stöd, dag­verk­sam­het, sär­skilt bo­en­de osv)

2. An­pas­sa vis­sa bo­en­den ut­i­från spe­ci­fi­ka be­hov, t ex be­te­en­de­mäs­si­ga och psy­kis­ka symp­tom, ål­der mm

3. Stär­ka stö­det för per­so­ner med de­mens och de­ras an­hö­ri­ga med hjälp av re­sursteam de­mens, samt ge­nom ut­veck­ling av dag­verk­sam­het och an­hö­ri­gav­lös­ning, med sär­skilt fo­kus på yng­re per­so­ner med de­mens.

Pro­jek­tet som hel­het be­räk­nas kos­ta 3,2 mil­jo­ner ex­tra per år, (to­talt 9,6 mil­jo­ner) och vi tar 7,5 mil­jo­ner från so­ci­al­nämn­dens re­sul­tat­re­serv för att del­vis täc­ka kost­na­den.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter har käm­pat hårt för att grup­pen yng­re de­men­ta skall lyf­tas fram som en sär­skild grupp med be­hov som ser nå­got an­norlun­da ut än för grup­pen äld­re de­men­ta och in­te minst att det är en myc­ket spe­ci­ell si­tu­a­tion för de­ras an­hö­ri­ga som of­ta fort­fa­ran­de är yr­kes­verk­sam­ma.

Ovanstå­en­de tre del­pro­jekt är be­slu­ta­de av he­la nämn­den och vi so­ci­al­de­mo­kra­ter kom­mer att nog­grant föl­ja att det ock­så ge­nom­förs en­ligt det be­slut som är fat­tad.

Tu­rid Rav­lo Svens­son (S)

vice ord­fö­ran­de so­ci­al­nämn­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.