Sälj in­te ut tvil­ling­hu­sen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Tvil­ling­hu­sen kan kom­ma att säl­jas” (4/5).

VAR­BERG. Det mo­de­ra­ta kom­mu­nal­rå­det Lot­ta Sten­kil vill säl­ja tvil­ling­hu­sen. Nu med ar­gu­men­tet att det in­te är kom­mu­nens upp­gift att äga så­da­na hus.

Ti­di­ga­re har den po­li­tis­ka eli­ten i Var­berg avi­se­rat för­sälj­ning av de koo­pe­ra­ti­va bo­stads­rät­ter­na (Bre­a­red och Plat­sar­na), dess­utom änd­ra­de ägar­di­rek­tiv till Var­bergs Bostads AB om att säl­ja ut fas­tig­hets­be­stånd och bör­ja byg­ga bo­stads­rät­ter. Till det­ta skall läg­gas skryt­byg­get av den nya stads­de­len Väs­ter­port. En grädd­hyl­la för väl­be­ställt folk. Tren­den är solklar. Mer pri­va­ti­se­ring, hög­re hy­ror, van­ligt folk får ma­ka på sig.

Vi i Kom­mu­nis­tis­ka par­ti­et tyc­ker att det­ta är helt fel väg att gå. Var­berg skall va­ra en stad för al­la, in­te ba­ra för dem med tjoc­ka plån­böc­ker. Vi sä­ger:

• Be­håll Tvil­ling­hu­sen i kom­mu­nal ägo.

• Gör om Tvil­ling­hu­sen till hy­res­rät­ter, till en hy­ra som folk med ar­be­tar­lö­ner kan kla­ra.

• Star­ta en kom­mu­nal byggsek­tion och låt den byg­ga om hu­sen, med svens­ka lö­ner, svens­ka bygg­nads­ar­be­ta­re och svens­ka kol­lek­tiv­tal.

• Gör om Var­bergs Bo­stad till stif­tel­se el­ler lik­nan­de, med drift ut­an vinst­krav.

• Slu­ta upp med att skuf­fa un­dan van­ligt folk med nor­mal plån­bok från att bo i vår fi­na stad.

Bengt Jo­hans­son

Kom­mu­nis­tis­ka par­ti­et Var­berg

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.