Tå­gen är säm­re än bo­skaps­vag­nar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TRAFIK. Hal­lands­tra­fi­kens tåg ge­nom Hal­land har säm­re stan­dard än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Det är smut­sigt i vag­nar­na och ned­kle­ta­de sä­ten. To­a­let­ter­na fun­ge­rar säl­lan – härom­da­gen ha­de ett helt tåg­sätt av­stäng­da to­a­let­ter (se bild).

Hur kan det va­ra så här? Har Hal­lands­tra­fi­ken ing­et ser­vice­tänk över­hu- vud­ta­get?

Ty­värr är det så att länstra­fik­bo­la­get helt fått sitt ser­vice­upp­drag om bak­fo­ten.

När tå­gen ny­li­gen ställ­des in på grund av ur­spår­ning­en i Var­berg stod det klart att Hal­lands­tra­fi­kens led­ning in­te hål­ler mått­tet. In­for­ma­tio­nen till re­se­nä­rer­na var an­ting­en brist­fäl­lig el­ler obe­fint­lig. I ser­vicebran­schen bru­kar kund­fo­kus va­ra led­stjär­nan – men Hal­lands­tra­fi­ken val­de till al­las häp­nad att skyl­la ifrån sig, på operatörer och på att re­sur­ser­na in­te räck­te till för att in­for­me­ra.

Var­je dag är vi tu­sen­tals män­ni­skor som pend­lar med tåg ge­nom Hal­land. Vi ar­be­tar på an­nat håll men ge­ne­re­rar skat­tein­täk­ter till hem­kom­mu­ner­na och re­gi­on Hal­land.

Vi kö­per lan­dets dy­ras­te bil­jet­ter och pen­del­kort. Trots det be­hand­las vi som bo­skap när vi frak­tas i tåg­vag­nar till jobb och stu­di­er. Nej, vän­ta li­te – med tan­ke på Sve­ri­ges hår­da djur­skydds­la­gar be­hand­las vi för­mod­li­gen säm­re än bo­skap!

Tåg­pend­la­re

AVSTÄNGT. Härom­da­gen ha­de ett helt tåg­sätt av­stäng­da to­a­let­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.