Kri­ti­se­rat djurkre­ma­to­ri­um får byg­gas

Hallands Nyheter - - Varberg - RE­BEC­KA KVINT 010-471 53 69 re­bec­ka.kvint@hn.se

Det omdis­ku­te­ra­de djurkre­ma­to­ri­et har nu fått bygg­lov, trots gran­nar­nas pro­tes­ter.

Det är Häst- och små­djurskre­me­ring i Västsve­ri­ge AB som vill byg­ga för­brän­nings­an­lägg­ning­en för små­djur och häs­tar i Nackhälle ut­an­för Tvåå­ker.

GRAN­NAR HAR LÄNGE pro­te­ste­rat mot bygg­pla­ner­na. Nu har bygg­nads­nämn­den sagt ja till fö­re­ta­gets bygg­lov­san­sö­kan.

– Gran­nar­na har haft syn­punk­ter. Men he­la mil­jöpröv­ning­en är av­kla­rad och god­känd av läns­sty­rel­sen, som satt vill­kor för verk­sam­he­ten. Mil­jöfrå­gor­na är allt­så av­kla­ra­de. Då är det själ­va bygg­na­den som vi ska ta ställ­ning till, och det är en bygg­nad som myc­ket väl kan upp­fö­ras, sä­ger bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Ste­fan Stenberg (C).

NÄMN­DEN AN­SER ATT gran­nar­na oro­ar sig i onö­dan.

– Det här är en verk­sam­het som kan fin­nas på lands­byg­den, det är ing­et kons­tigt. Det ska in­te be­hö­va bli nå­gon jät­tes­tor trafik, någ­ra bi­lar ex­tra om da­gen kans­ke och en del stör­re trans­por­ter, sä­ger Ste­fan Stenberg.

– Läns­sty­rel­sen har sagt att de tyc­ker att det är ac­cep­ta­belt. Gran­nar­na pra­tar om vägen och an­tal bi­lar. Men det hand­lar in­te om nå­gon stor verk­sam­het, den kom­mer in­te att stö­ra, be­dö­mer nämn­dens vice ord­fö­ran­de To­mas Jo­hans­son (S).

”Det här är helt van­sin­nigt. De tog allt­så in­te hän­syn till vå­ra syn­punk­ter? Det ver­kar in­te som att bygg­nads­nämn­den har brytt sig alls” GUN SVENS­SON

gran­ne

GUN SVENS­SON ÄR en av fle­ra gran­nar som pro­te­ste­rat mot bygg­pla­ner­na. Hon blir upp­rörd över be­ske­det om bygg­nads­nämn­dens ja till bygg­lo­vet.

– Det här är helt van­sin­nigt. De tog allt­så in­te hän­syn till vå­ra syn­punk­ter? Det ver­kar in­te som att bygg­nads­nämn­den har brytt sig alls. Det är en smal väg dit upp och det är kro­kigt. Det går in­te att mö­tas där. Och att det blir få trans­por­ter är ju löj­ligt att på­stå, det mås­te till många trans­por­ter för att an­lägg­ning­en ska gå runt, sä­ger hon.

HN 10 OK­TO­BER 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.