Fritt bad för äld­re var­ber­ga­re i S-för­slag

Hallands Nyheter - - Varberg - ERIKA ARNADOTTIR 010-471 51 82 erika.arnadottir@hn.se

”En möj­lig­het för al­la äld­re Var­bergs­bor att hål­la sig i fy­sisk form sam­ti­digt som de även träf­fas och um­gås”

RO­LAND RYBERG (S)

In­för fri en­tré till kom­mu­na­la ba­dan­lägg­ning­ar för per­so­ner över 65 år. Sats­ning­en skul­le bi­dra till både fy­sisk och psy­kisk häl­sa, en­ligt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som står bakom för­sla­get.

Mo­tio­nen till kom­mun­full­mäk­ti­ge gäl­ler per­so­ner som är över 65 år och folk­bok­för­da i Var­bergs kom­mun. Tanken är att det ska va­ra fritt för pen­sio­nä­rer att ba­da un­der de ti­der på dyg­net, då det nu är glest med bad­gäs­ter på de kom­mu­na­la sim­hal­lar­na.

”VI SER FÖR­SLA­GET som ett sätt att bi­dra till att ut­jäm­na eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar i sam­häl­let”, skri­ver Ro­land Ryberg (S) i sin mo­tion.

”Ett så­dant er­bju­dan­de in­ne­bär ett sätt och en möj­lig­het för al­la äld­re Var­bergs­bor att hål­la sig i fy­sisk form sam­ti­digt som de även träf­fas och um­gås”.

RYBERG HAR SNEG­LAT mot Gö­te­borgs stad där det se­dan för­ra året är gra­tis för sta­dens äld­re att ba­da un­der vis­sa ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.