By­a­la­get vill ha Hor­red-ved­dige­buss

Hallands Nyheter - - Varberg -

HOR­RED/VEDDIGE: Hor­reds­byg­dens by­a­lag väd­jar i en skri­vel­se till kom­mu­nen om att in­fö­ra en buss­lin­je mel­lan Hor­red och Veddige.

Bak­grun­den till öns­ke­må­let är att många Hor­reds­bor pend­lar på sträc­kan och att många vill ut­nytt­ja ut­bu­det av fri­tids­ak­ti­vi­te­ter i Veddige. Sam­ti­digt skul­le det va­ra ett bra sätt för att av­las­ta bil­tra­fi­ken på riks­väg 41, me­nar de. By­a­la­gets för­slag är att buss­för­bin­del­sen ska ut­gå från Hor­reds sta­tion, stan­na vid Vi­ska­da­lens ve­te­ri­närsta­tion och Sträng­be­tong och se­dan till Veddige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.