Var­bergspa­ret säl­jer Björ­kängs cam­ping

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

”Det är en fan­tas­tisk an­lägg­ning, och vi har kol­lat på den många år”

TOM SIBIRZEFF

Fa­mil­jecam­ping­en Björ­kängs Havs­bad är såld, och det är fö­re­ta­get Nor­dic Cam­ping och Re­sort som tar över. – De kom­mer att kun­na sät­ta Björ­käng på kar­tan, sä­ger fö­re det­ta äga­ren Son­ja Nils­son.

Var­bergs­fö­re­ta­gar­na Son­ja och Bo Nils­son köp­te Björ­kängs Havs­bad 2011. Då äg­de de re­dan Söd­ra Näs Cam­ping som de ha­de byggt upp från grun­den.

Någ­ra år se­na­re sål­de de den stads­nä­ra cam­ping­en, och nu har de även sålt Björ­kängs.

– Det är fram­förallt med gläd­je som vi läm­nar över den här an­lägg­ning­en, sä­ger Son­ja Nils­son.

FÖR CAMPINGPARET NILS­SON kom kö­pet av Björ­kängs Havs­bad för sex år se­dan även med en de­talj­plan. En plan på­bör­jad av de för­ra ägar­na om att byg­ga ut cam­ping­en, med nya stu­gor och ak­ti­vi­te­ter. Den pla­nen är nu fär­dig och det var en av­gö­ran­de an­led­ning var­för Nor­dic Cam­ping och Re­sort val­de att kö­pa.

– Det är en fan­tas­tisk an­lägg­ning, och vi har kol­lat vd Nor­dic Cam­ping och Re­sort

på den många år. Vi vill byg­ga ut, och att det fanns en fär­dig plan för det var vik­tigt, sä­ger Tom Sibirzeff, fö­re­ta­gets vd.

EX­AKT VAD SOM kom­mer att byg­gas ut är en­ligt Tom Sibirzeff för ti­digt att sä­ga. Först och främst ska man driva cam­ping­en un­der en sä­song, och un­der­sö­ka vad gäs­ter­na vill ha.

– Vi kom­mer pra­ta med gäs­ter­na och tu­rist­by­rån in­nan vi bör­ja byg­ga. Men byg­ga kan vi, och det kom­mer hän­da sa­ker. Det kan jag lo­va.

För Son­ja Nils­son och ma­ken Bo är för­sälj­ning­en av Björ­kängs Havs­bad en om­ställ­ning, både för Björ­käng men ock­så för dem själ­va.

– Ska man va­ra le­dig en mid­som­mar? Det har jag in­te va­rit på 13 år, sä­ger Son­ja Nils­son.

Bild: AN­DERS CLAESSON/ARKIV

BRANSCHFOLK. Trots att de nu väl­jer att säl­ja Björ­kängs Havs­bad är campingparet Son­ja och Bo Nils­son kvar i bran­schen, ge­nom att säl­ja cam­pingut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.