Håll­bar­hets­fors­ka­re ta­lar på PS-AW

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

På mån­dag an­ord­nar PS en af­ter­work med te­ma håll­bar­het, el­ler ”cir­ku­lär eko­no­mi”. En av lan­dets främs­ta fors­ka­re i äm­net, Mats Wil­li­an­der kom­mer att gäs­ta AW:N, och re­da ut ett svår­de­fi­ni­e­rat be­grepp.

Mats Wil­li­an­der, 60, är forsk­nings­le­da­re på RISE Vik­to­ria, som är Sve­ri­ges forsk­nings- och in­no­va­tions­part­ner för nä­rings­liv och sam­häl­le. Där tit­tar han på hur Sve­ri­ges in­du­stri kan bli mer ef­fek­tiv i hur man an­vän­der si­na re­sur­ser.

Just nu är han i Cam­bridge och ar­be­tar med ett an­nat pro­jekt in­om håll­bar­het. Men näs­ta mån­dag är han på plats på Pe­der Skri­vares sko­la för en cir­ku­lär af­ter­work. Be­rät­ta li­te om dig själv!

– Jag är in­tres­se­rad av eko­lo­gisk håll­bar­het in­om in­du­stri. Nu är jag ju 60 år gam­mal så man kan sä­ga att jag har kar­riä­ren bakom mig. Men jag har job­bat med in­du­stri i oli­ka for­mer i un­ge­fär 30 år. Och 2010 bör­ja­de jag fors­ka in­om in­dust­ri­ell håll­bar­het. Vad ska du pra­ta om den 15:e?

– Jag ska pra­ta om cir­ku­lär eko­no­mi, och för­sö­ka för­kla­ra vad det är. I dag är det li­te av ett mo­de­ord och det sak­nar en klar de­fi­ni­tion. Kort sagt är det en vi­sion av ett sam­häl­le som in­te ge­ne­re­rar nå­got av­fall. All in­du­stri ska­par av­fall och det be­las­tar vår eko­lo­gi. Cir­ku­lär eko­no­mi är ett för­sök att för­bätt­ra in­du­stri­ers håll­bar­het.

Var­för är det vik­tigt?

– Det är gans­ka en­kelt egent­li­gen. I dag är vi 1,8 mil­jar­der män­ni­skor som har vår höga lev­nads­stan­dard, och det på­ver­kar re­dan vår jord mer än vad den kla­rar av. Vid 2030 kom­mer vi va­ra 4,8 mil­jar­der. Om vi in­te gör nå­got åt det riskerar vi att vårt eko­sy­stem kol­lap­sar. Jag tyc­ker in­te man kan läm­na över en så­dan si­tu­a­tion till vå­ra barn och barn­barn och ba­ra sä­ga ”Good luck!”.

Vad är di­na för­hopp­ning­ar med af­ter work:en?

– Jag hop­pas att jag kom­mer kun­na hjäl­pa de män­ni­skor som är en­ga­ge­ra­de att ska­pa för­änd­ring. Jag för­sö­ker för­med­la den kun­skap som vår forsk­ning har ge­ne­re­rat. Det är en ut­ma­ning är att göra det kom­pli­ce­ra­de en­kelt, men jag ska kom­ma med hand­fas­ta tips.

And­ra fö­re­lä­sa­re den 15:e är An­na Alt­ner, vd på SWT De­ve­lop­ment, och Björn Sjö­ström, vd på Var­berg Ener­gi. Mo­de­ra­tor är An­na Lin­ton.

Bild: RE­BEC­KA BERGVALL

FORS­KA­RE. Mats Wil­li­an­der ta­lar på Pe­der Skri­vares sko­la den 15 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.