Kung­lig glans hos pa­ret Nordén

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Hem­ma hos An­net­te och Hans Nordén i Halm­stad skil­jer ett tungt dra­pe­ri nu­tid från då­tid. Hu­set är byggt 1944, men i lä­gen­he­ten präglas det mesta av 1700-ta­let, fram­för allt den gus­ta­vi­ans­ka eran. Här gil­lar man guld. Och kung­lig­he­ter.

”Det mesta var ori­gi­nal från när hu­set bygg­des, det bad vi få be­hål­la när man skul­le re­no­ve­ra in­för vår flytt hit”

Ien ljus och fin lä­gen­het, fy­ra vå­ning­ar upp – och med en ma­ka­lös ut­sikt över Nis­san och Halm­stads cent­rum – bor pa­ret Nordén se­dan två år till­ba­ka. Kär­le­ken slog till med kraft när de såg sitt hem förs­ta gång­en.

– Det mesta var ori­gi­nal från när hu­set bygg­des, det bad vi få be­hål­la när man skul­le re­no­ve­ra in­för vår flytt hit, sä­ger Hans.

All stav­par­kett är till ex­em­pel be­va­rad se­dan hu­set var nytt. Det gäl­ler även den lil­la ser­ve­rings­gång­en mel­lan kök och mat­rum där skåp och dör­rar har sut­tit på sam­ma plats i över 70 år. Hans tyc­ker att den är myc­ket prak­tisk.

– Fram­för allt på ju­lar­na när vå­ra barn och barn­barn är här, då går man i tur och ord­ning i ett led från köks­hål­let, tar för sig av ma­ten och ing­en be­hö­ver kroc­ka med nå­gon an­nan.

VURMEN FÖR DEN an­ti­ka sti­len har kom­mit grad­vis. Så länge pa­rets tre dött­rar bod­de hem­ma var möble­mang­et an­pas­sat ef­ter fa­mil­je­liv.

Men när flic­kor­na bli­vit vux­na och flyt­tat ut var det fritt fram för An­net­te och Hans att ta ut sväng­ar­na li­te mer. El­ler sna­ra­re myc­ket mer...

Hans är den som är mest idog. Han är ute på nä­tet var och varan­nan dag och kol­lar hem­si­dan hos oli­ka auk­tions­fir­mor för att se om det finns nå­got av in­tres­se.

– Men jag kö­per ald­rig nå­got ut­an att ha kol­lat med An­net­te först!

INREDNINGSSTILEN ÄR kon­se­kvent in i mins­ta de­talj. De ny­till­ver­ka­de sa­ker som står fram­me smäl­ter in fint mot an­tik­vi­te­ter­na. Det är ba­ra den ult­ra­mo­der­na, stil­re­na tv:n som bry­ter av.

Även om det till­kom­mer gre­jer he­la ti­den har myc­ket ock­så hängt med länge. Den sti­li­ga gus­ta­vi­ans­ka säng­en är ett ex­em­pel på det­ta. Den ser verk­li­gen tids­tro­gen ut, men är till­ver­kad i mo­dern tid. Hans och An­net­te har haft den i många år.

Två sto­ra por­trätt häng­er på var­de­ra si­dan om den vack­ra säng­him­len. Den ena fö­re­stäl­ler den frans­ka drott­ning­en Ma­rie-an­to­i­net­te.

– Och här har vi den svens­ke adels­man­nen Ax­el von Fer­sen, sä­ger Hans glatt och pe­kar på tav­lan på mot­satt si­da. Ma­rie-An­to­i­net­te och Ax­el von Fer­sen ha­de en kär­leks­af­fär, vi tyck­te det var li­te ro­ligt att ha just dem i säng­kam­ma­ren.

SOV­RUM­MET ÄR GANS­KA li­tet, men två sma­la speg­lar på varsin si­da om fönst­ret öpp­nar upp och ska­par rymd. Sam­ma de­talj finns i var­dags­rum­met.

– Hans vill gär­na ha tunga gar­di­ner här, men jag vill in­te att nå-

gon­ting skym­mer ut­sik­ten, sä­ger An­net­te som är myc­ket nöjd med spe­gel­lös­ning­en.

AN­NARS VER­KAR HANS och An­net­te va­ra över­ens om det mesta. De har hängt ihop se­dan ton­å­ren och de­lar fullt ut varand­ras in­tres­sen.

– Ock­så det att vi är su­per­ro­ja­lis­ter, av­slö­jar Hans.

Hans egen fa­vo­rit, Gustav III, har fått en all­de­les egen vägg med fi­na por­trätt. Se­dan många år till­ba­ka är pa­ret ock­så med­lem­mar i Kung­li­ga Au­to­mo­bil Klub­ben.

Ut­ö­ver det­ta är både Hans och An­net­te en­ga­ge­ra­de i ett fler­tal lo­ger och gil­len. Hans är även fri­mu­ra­re, i matrum­met häng­er hans va­pen­sköld – som han för öv­rigt har de­sig­nat själv.

Det so­ci­a­la li­vet är myc­ket le­van­de. Of­ta bju­der de hem si­na vän­ner på god mat och go­da vi­ner. Mid­da­gar­na fö­re­gås all­tid av en hand­skri­ven in­bju­dan som skic­kas i ett fint ku­vert med lack och si­gill. Hans skö­ter den de­tal­jen.

DUKNINGEN ÄR ANNETTES upp­gift. Den­na görs all­tid kväl­len fö­re. Bor­det är stort och rym­ligt och du­kas of­tast med ett vitt guld­kan­tat pors­lin med mo­no­gram. Även gla­sen har guld­kant. Väg­gar­na

STILFULLT. Hans och An­net­te äls­kar sitt hem som de in­rett med möb­ler, konst och

MIN­NE FRÅN DÅ. Den lil­la ser­ve­rings­gång­en mel­lan kök och mat­rum ser näs­tan pre­cis li­ka­dan ut i dag som när den var ny. Skåp och dör­rar är ori­gi­nal från 1944.

ROJALISTISKT. Vårt svens­ka kung­a­par har sin giv­na plats bland öv­ri­ga kung­a­por­trätt hem­ma hos fa­mil­jen Nordén i Halm­stad.

PILLIGT. Det är många pris­mor som ska hål­las re­na. Det vet in­te minst Hans Nordén.

GIL­LAR HATT. När An­net­te klär upp sig or­dent­ligt har hon in­te säl­lan hatt. Det finns en hel del i sam­ling­en.

fö­re­mål från både ba­rock och den gus­ta­vi­ans­ka eran.

FAVORITPLATS. Den lil­la bal­kong­en lig­ger pre­cis i an­slut­ning till sov­rum­met. Här stortrivs både An­net­te och Hans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.